Před založením

První český dobrovolný hasičský sbor byl založen v roce 1864 ve Velvarech a v této době se již objevují i první krátké zprávy o existenci požární ochrany v Holýšově. Roku 1863 vypukl ve Všekarech velký požár, při kterém shořely dva dvory. Z Holýšova vyjel na pomoc nově pořízený hasičský vůz vyrobený staňkovským kolářem. Na podzim téhož roku, byla postavena nová hasičská kolna za domkem obecního pastýře.

V dalších letech obecní kroniky o činnosti předchůdců holýšovských hasičů mlčí a do konce 19. století se i přes ničivé požáry v Holýšově a Kvíčovicích nikde neobjevují žádné zápisy o jejich činnosti.

Na přelomu 19. a 20. století vznikla v Holýšově proslulá sklárna Ondřeje Zieglera. Za prací sem přicházelo stále více lidí, v obci vznikaly nové živnosti, stavěly se nové domy a Holýšov se rozrůstal. V rychle se rozvíjející obci se našlo několik lidí, které nadchla myšlenka založit vlastní hasičský sbor, jelikož potřeba ochrany před požáry byla stále naléhavější.

Stalo se tak dne 19. července 1903.

Historie sboru

Holýšovský sbor byl založen jako sbor německý a byl začleněn do Stodského hasičského okresního svazu. Nedochoval se bohužel žádný zápis o technice, s jakou tenkrát hasiči začínali.

Je známo, že nová stříkačka byla zakoupena v roce 1904, tenkrát byla ještě dřevěná, tažená koňmi a s ruční pumpou. Přijel ji tehdy vysvětit důstojný pán Helmer, opat kláštera Teplá, který rovněž daroval hasičskému sboru 100 zlatých.

Další záznamy o činnosti sboru pocházejí z různých kronik a tiskovin a týkají se většinou výjezdů k požárům – v září roku 1906 v Neuměři vyhořely dva dvory s velkými zásobami obilí, slámy, dříví a uhlí, v srpnu 1907 shořela po úderu blesku stodola na statku v Trubcích, v září 1911 došlo k velkému požáru mlýna pana Pičmana, v říjnu 1920 likvidovali hasiči obrovský požár truhlárny ve sklárně.

Hasiči rovněž po vydatných deštích pumpovali vodu, například ze sklepa fary v roce 1910, a podíleli se i na veřejném a kulturním životě obce, jak nám dokládají zápisy z roku 1908 o oslavách 60. výročí vlády císaře.
Dne 3. června 1923 uspořádali hasiči oslavu k 20. výročí založení sboru, ale v příštím roce museli hasiči čelit úmyslně založeným požárům stohů. Jak se události seběhly, prozradil pamětník Václav Vogeltanz:

„Jako kluk si ty ohně pamatuji velmi dobře, díval jsem se na ně z okna vily na pile pana Pičmana, kde jsme v tu dobu bydleli. To pořádali hasiči bál a v tom nejlepším, okolo 23. hodiny, byl vyhlášen poplach. Hořel jeden ze dvou stohů na poli proti pile. Samozřejmě, že bylo po bále, hasiči šli hasit, ale uchránili sousední stoh slámy. S tím hořícím už nemohli nic udělat. Za týden pořádala jiná organizace také bál a hasiči si řekli: 'Když jsme si nezatancovali na svém bále, zatancujeme si teď'. Ale stalo se totéž a v tom nejlepším museli hasiči vyjet k druhému hořícímu stohu slámy, který týden před tím uchránili. Určitě to zapaloval tenkrát někdo úmyslně."

V roce 1927 koupil Obecní úřad pro hasiče moderní, již motorovou stříkačku a postavil požární nádrž na horním konci obce, která pomocí hydrantové sítě rozváděla vodu po celé obci. Tato požární síť byla za 2. svět. války zrušena, nádrže o objemu asi 190 000 litrů byly zrušeny v 70. letech – nyní v těchto místech, v Sokolovské ulici, stojí garáže.

V roce 1928 byla postavena nová hasičská zbrojnice. Stála v dnešní Příčné ulici až do roku 1997, kdy byla zbourána a ustoupila rozšiřujícímu se zdravotnímu středisku.

K roku 1929 se váže veselá historka, v níž na rozkaz obecního úřadu hráli hlavní úlohu hasiči. Přečtěte si, co napsal tehdejší dobový tisk.

Z tisku: Jak hasiči zachránili hodiny

„Jen zchytra na to. Za sněhových vánic v poslední době stalo se, že vítr připleskl na ciferník a ručičky radničních hodin v Holýšově sníh a tím zakryl číslice. Nepohoda zajisté, ale v té době odpustitelná chyba, když není znát, kolik je správně hodin, jestli ručička stojí chloupek před, aneb za číslicí na orloji. Tak myslili občané z Holýšova, ne však moudří šalamouni řídící osudy radnice. Nač máme novou radnici a na věži nové hodiny, chloubu Holýšova? Však uvidíme, kdo z koho, jestli my páni z radnice, aneb všetečka příroda. I dán kocourkovský rozkaz hasičům, aby sníh z ciferníku sestříkali. Rozkaz je rozkaz, a tak přikročeno k jeho provedení. Sníh sestříkán. Proč se jen ti dotěrní cestující, kteří jeli autem kolem radnice, tak impertinentně smáli? Co na tom k smíchu, když pečujeme o to, aby pasažéři viděli na ciferník? Tak, a nyní máme zase hodiny v pořádku. Chyba lávky! Stříkáním vnikla voda do vnitřku hodin – nu a co dál – no tedy hodiny, ty nádherné radniční hodiny – zamrzly. A to nic! Od čeho jsme moudří páni z radnice? Rozkaz číslo dvě: zatopit pod hodinami. Historie se opakuje, totiž že rozkaz je rozkazem. I zatopeno, led povolil a nyní radniční hodiny opět správně šlapou a ručičky správně ukazují. Stalo se tak v lednu 1929. Ben Akibo, barone Prášile a všichni ostatní mudrci, kam s vaším rozumem? Jste prostě překonáni pány z holýšovské radnice."

Dalším výrazným mezníkem ve vybavení sboru se stal počátek roku 1931. Tehdy hasiči získali auto pro motorovou stříkačku. Do té doby ji stále tahali k zásahům koně. Na auto zn. Chevrolet se vešlo až 12 mužů. A co se nestalo – druhý den odpoledne po získání auta byla provedena zkušební jízda do Horšovského Týna, ale nepozorností řidiče auto narazilo do stromu. Naštěstí auto nepotřebovalo žádnou opravu a historický Chevrolet holýšovští hasiči opatrují do dnešního dne.

Ze samé radosti nad tím, že mají nové auto, hasiči při projíždění Staňkovem zatroubili poplach: Ho–ří. Shodou okolností v tutéž dobu také dlouze pískala lokomotiva, takže obecenstvo nabylo opravdu mínění, že někde hoří, a vybíhalo z domů. Když se dovědělo pravdu, odsoudilo na místě tuto nepřístojnost hasičů.
Další nemnohé zprávy o činnosti hasičů se týkají zásahů u požárů a zúčastňování se církevních slavností.
V roce 1940 zde zůstalo jen 20 až 22 hasičů. Ostatní, většinou ti mladí, museli na frontu. Tak to bylo až do konce roku 1942. Někdy v této době dostal sbor nový vůz Mercedes AS-25 a přívěsnou motorovou stříkačku.

Jenže starší, většinou zakládající členové sboru, přestávali zvládat stále větší nároky kladené na hasiče v této těžké době, navíc měli co dělat na svých statcích, aby se uživili. A tak bylo začátkem roku 1943 založeno české hasičské družstvo o síle deseti mužů. Na tuto dobu vzpomíná Bedřich Kořan: „Družstvo se skládalo ze samých 17 a 18letých kluků. Za dobu trvání tohoto družstva jsme zasahovali u několika požárů lesa na střelnicích, zúčastnili jsme se záchranných prací po bombardování Dobřan a samozřejmě jsme zasahovali i zde v Holýšově při požárech vagónů s municí a při likvidaci požárů způsobených leteckými nálety na konci války."

Historie od r. 1945

Poválečná historie sboru začala 13. května 1945, kdy byli národním výborem pánové Jan Kořan a Josef Liška pověřeni vedením hasičského sboru. Základem tohoto sboru stali se někteří členové hasičského družstva z let 1943 – 45. Na první schůzi se tenkrát sešlo 18 mužů ochotných a schopných pomáhat lidem v nouzi.

Pro úschovu automobilů a výstroje s výzbrojí tehdy sloužily dvě zbrojnice, jedna za mostem a druhá v dnešní Příčné ulici. V tomto roce zasahovalo se u požárů způsobených ponechaným střelivem na střelnicích okolo Holýšova. Jedním z velkých požárů v létě roku 1945 byl požár zásoby fosforu v některém z bunkrů bývalé muniční továrny v lese.

Události, ke kterým hasiči v následujících desetiletích od roku 1945 až do současnosti vyjížděli a vyjíždějí, se dají počítat již na stovky. Různorodost zásahů je přitom veliká, požáry a dopravními nehodami počínaje, přes vypumpování zatopeného sklepa a další technickou pomoc a záchranou jezevčíka uvězněného v liščí noře konče.

Největší požáry v Holýšově

1920 – požáry ve sklárně
1945 – požáry po bombardování nádraží
1945 – požár fosforu v bunkru muniční továrny
1955 – požár Kasina
1962 – požár domu čp. 314 na Výhledech
1973 – požár v továrně LIAZ
2002 – požár pily Západočeských dřevařských závodů

Jak šla léta, procházel sbor modernizací techniky, výzbroje i výstroje. Hasiči se účastnili výcviků ve sboru, námětových cvičení i školení na okresní úrovni. Mnohokrát byli pochvalováni za rychlé a účinné zásahy, ať už v obci či mimo ni.

V roce 1950 si postavili věž na sušení hadic u zbrojnice za mostem, vybavili interiéry obou hasičáren. V roce 1962, kdy byla přivezena nová CAS-16 Š706, postavili svépomocí garáž u radnice.

Hasiči však nebojují pouze s ohněm a pohromami, ale sportovní družstva hasičů bojují proti sobě na hasičských soutěžích. Holýšovský sbor pořádal soutěž již v srpnu 1946.

V roce 1950 se přidalo družstvo žáků a o rok později družstvo dorostu, které však po nějaké době ukončilo činnost. Na nějaký čas bylo dorostenecké družstvo obnoveno v 70. letech, ale opět ukončilo činnost i přes dobré výsledky na soutěžích. Ženské družstvo vzniklo v roce 1947, ale jeho činnost vydržela pouze jeden rok. Družstvo dorostenek působilo na přelomu 50. a 60. let. Žákovské družstvo vydrželo až do roku 1988. Po desetileté přestávce byla v roce 1998 práce s žákovským družstvem obnovena.

Dobové zápisy prozrazují, že se holýšovský sbor velmi aktivně podílel na společenském životě obce. Hasiči i několikrát za rok pořádali zábavu či ples pro své spoluobčany. Až do dnešních dnů se dochovala tradice stavění májky na Výhledech. Svým velkým dílem přispěli hasiči k prevenci před požáry. Každým rokem prováděli preventivní kontroly domů a provozoven, besedovali o tomto tématu se školní mládeží, vykonávali službu požárních hlídek při zábavách, v kině nebo při jiných akcích. Důležité byly i žňové hlídky.

Historie dobrovolného hasičstva je už od prvopočátků pevně spjata s pořádáním schůzí a valných hromad. Holýšovskému sboru se však nedochoval jediný zápis z těchto schůzí z dob před rokem 1945. Lze však s jistotou říci, že Holýšovští neměli pro tyto akce žádnou vlastní místnost. Ke svému rokování se scházeli v sálech místních hostinců, například U Hajšmanů, U Kořanů, v Kasinu, ale nejvíce se jim líbilo v salonu dnešní restaurace U Nováků. Až roku 1987 byla postavena nová hasičská zbrojnice i s veškerým zázemím.

V současnosti se sbor soustřeďuje vedle zásahové činnosti, odborného školení a taktických cvičení na práci s mládeží. Holýšovští cvičí družstvo Mladých hasičů, které se zúčastňuje hry Plamen a dalších soutěží. Pro základní a mateřskou školu každým rokem provádí Den otevřených dveří hasičské zbrojnice, zúčastňuje se i oslav Dne dětí. Holýšovští hasiči věří, že při těchto akcích technika a ukázky činnosti upoutají pozornost několika dětí natolik, až se z nich stanou nejdřív hasičští žáci a po několika letech kvalitní a činní členové sboru – nástupci, kteří dokáží rychle a účinně pomoci všem, kteří jejich pomoc budou potřebovat.

Zpracováno z publikace členů
SDH Holýšov Pavla Faita a Jana Šleise