Poslední drobnosti dodělává odborná firma na Varovném a informačním systému obyvatelstva (VISO), který monitoruje situaci v oblastech, kde může hrozit povodňové nebezpečí.

„V rámci systému bylo na území Domažlic a Havlovic rozmístěno 38 bezdrátových hlásičů, 7 hladinových hlásičů a 3 kamerové body,“ shrnul domažlický místostarosta Dalibor Kubů.

Každý z bezdrátových hlásičů se skládá ze čtyř amplionů. Pomocí nich pověřené osoby budou v případě nebezpečí informovat obyvatele. Výhodou nového systému je, že ze 38 hlásičů lze zapojit jen ty, které jsou v místech, kterých se hlášení týká.

„Mohou být využita jen stanoviště v Domažlicích, nebo jen v Havlovicích či jen v některých částech města,“ popsal Kubů. Radnice využije systém i ke zveřejňování dalších zpráv (uzavírky v ulicích, vypnutí elektrického proudu v dané lokalitě apod.).

V rámci nového technického zařízení byla na budově plaveckého bazénu umístěna hasičská siréna i hlasové zařízení, které bude o aktualitách informovat obyvatele dvou sídlišť – Palackého a Kavkaz.

Přesný stav vody budou monitorovat hladinové ultrazvukové hlásiče. V případě blížícího se nebezpečí systém vyšle varovné znamení na velitelské stanoviště u městských strážníků. Ti se vydají na osobní obhlídku, aby potvrdili či vyvrátili možnou hrozbu.

„Součástí VISO jsou i tři nová stanoviště kamerového systému – v Havlovicích u kuželny, v Hánově parku a za mostem u křižovatky s Cihlářskou ulicí,“ doplnil místostarosta.

Dosud používaný protipovodňový systém využíval optické vodoznaky na čtyřech místech (na toku Zubřiny, v Hánově parku, u ´Jezera´ a na rybníku U Tří vrb).

„Vodoznaky barevně značily stupeň povodňového nebezpečí. Při pochůzkách je hlídali příslušníci Městské policie,“ popsal Kubů.
V případě vyhlášení prvního povodňového stupně je občanům v záplavové oblasti odeslána informativní sms a je jmenována povodňová komise. Při ´dvojce´ už ji starosta svolává a komise začíná pracovat.

Do monitorovacího střediska chodí 2x denně potvrzující zprávy o tom, zda jsou všechna čidla a hladinové hlásiče v provozu.
Výhodou nového systému je automatické odesílání textových zpráv, možnost akustického varování obyvatel a úspora času strážníků, kteří nemusí osobně provádět kontrolu hlásičů v terénu.

„Projekt VISO byl realizován v rámci 6.výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,“ uvedl referent agendy dotací Radek Wiesner z domažlické radnice.

Náklady na nový systém činí 3 miliony korun. Získaná dotace pokrývá 2,64 milionu korun, zbývající peníze doplatila radnice z městské pokladny.