Na první pohled viditelné jsou projevy špatného technického stavu arciděkanského kostela Narození Panny Marie na domažlickém náměstí. Objekt zanedlouho projde rekonstrukcí. Bude zajištěna statika budovy, proběhne oprava krovu a kostel dostane novou střešní krytinu.

„Zdivo podstřešních říms je uvolněno. Patrné jsou výrazné praskliny, zvláště nad hlavním portálem u vstupu do chrámu. Podobné praskliny  jsou uvnitř podél celé klenby, nejvíce nad kůrem, kde se nacházejí varhany,“ popisuje domažlický farář Miroslaw Gierga.

Další problémy tak viditelné nejsou. „Jedná se o prohnilé části krovu, nefunkční ocelová táhla nad klenbou, a hlavně špatný stav nástřešních dešťových žlabů. Při prudkých srážkách nebo když tálo velké množství sněhu a ledu, které žlaby zachytily, docházelo k zatékání vody do krovu a následně do hlavní lodi kostela. Stopy toho zatékání jsou vidět na více než deseti místech, hlavně kolem oken. Voda poškodila nejen krov kostela, ale i krásné nástropní malby na klenbě,“ dodává farář.

Řešit se musí i zdivo padající z fasády. „Během posledních let jsme byli několikrát nuceni pomocí vysokozdvižné plošiny sundavat někdy i velké kusy omítky nebo cihel, aby nezranily kolemjdoucí nebo nezpůsobily ztráty na majetku sousedů. Římsa byla provizorně zajištěna sítí, která zachycuje uvolněné zdivo.,“ popisuje Miroslaw Gierga.

Kvůli omítce padající ze stropu prozatím nedošlo k opravě varhan, do kterých padají nečistoty.
„Už delší dobu jsme si byli vědomi, že nestačí jen dílčí opravy žlabů, střechy nebo fasády kostela. Proto jsme zažádali o zpracování technické a projektové dokumentace, která by tyto problémy pomohla odstranit. Vzniklá dokumentace, konzultována se zástupci Národního památkového ústavu, předpokládá zajištění statiky kostela, opravu poškozeného krovu, změnu konstrukce střechy, odstranění neřímsových žlabů a výměnu střešní krytiny,“ shrnuje domažlický farář.

„Možná právě ten poslední zásah bude vyvolávat u veřejnosti nejvíce pochybností. Kostel má měděnou střechu, která zdálky vypadá jak velice kvalitní a navíc na kostele se nachází teprve něco přes 30 let, kdy nahradila předchozí břidlicovou. Bohužel došlo tehdy k výměně těžké krytiny za krytinu podstatně lehčí, což způsobilo zmíněné problémy se statikou budovy. Nástřešní žlaby, paradoxně místo odvodnění vody z budovy ji tam zadržují a kvůli špatnému sespádování přispívají k mohutnému zatékání. Řešením, na kterém se shodli památkáři a projektanti, je návrat k těžké krytině, odstranění žlabů a návrat k nástřešním dešťovým okapům. A protože obnovení břidlicové střechy je z několika důvodů nereálné, bylo rozhodnuto o použití krytiny prejzové,“  popisuje. Z finančních důvodů zatím domažlická farnost neplánuje opravu fasády.

„Naše příjmy tvoří především sbírky a dary a pouze 25 procent je nájemné z nemovitosti nebo vstupné z věže (v roce 2013 to bylo dohromady zhruba 260 000 Kč).

„Navíc farnost už několik let financuje opravu kostela sv. Jiljí v Třebnicích a jiných menších budov. Bez dotací bychom nebyli schopni opravovat kulturní památky, které vlastníme,“ připomíná Gierga. Farnost neuspěla s opakovanou žádostí o příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury .

Vloni se naskytla možnost zažádat o prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. „28. ledna jsme byli informováni o přiznání dotace, která pokryje 85 procent výdajů do maximální výše 9,5 milionu korun včetně DPH. Ostatních 15 procent musí zajistit farnost. Přesněji skutečné náklady poznáme až po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, které právě probíhá,“ konstatoval farář.

Plánovaná investice nesouvisí s církevními restitucemi. Domažlická farnost z nich nemá žádný příjem.
Veškeré plánované opravy by měly proběhnout do konce letošního roku. „Doufám, že kostel bude neomezeně přístupný jak věřícím, tak i turistům, kteří se budou chtít podívat zblízka mimo jiné na náš skleněný basreliéf. Jediným omezením tedy možná bude lešení kolem celého kostela,“ uzavírá Gierga.