Se schodkem ve výši 601 400 Kč prozatím počítá schválený rozpočet obce Újezd. V příjmech má tudíž 7 milionů a 844 000 korun, ve výdajích 8 445 400 Kč. Během roku ale může být vše jinak.

„Rozpočet na tento rok, dalo by se říci, je téměř shodný s rokem předchozím, i když ten ve výsledku dopadl trochu jinak – byl významně vyšší jak v oblasti příjmů, tak i výdajů. Nejvyšší příjem byl výtěžek z lesa a potom se nám podařilo obdržet některé dotace, které jsme v roce 2015 dostali proplacené – ať už to bylo na rekonstrukci Kulturního domu v Újezdě či opravu rybníka v Petrovicích. K nim je třeba připočíst dotace od krajského úřadu a loni jsme tudíž měli nakonec příjmy přes 15 milionů korun. Hospodařili jsme s přebytkem, který využijeme v následujících letech. Proto máme rozpočet nevyrovnaný, počítáme, že nějaké ušetřené prostředky použijeme," vysvětluje újezdský starosta Václav Kalčík.

Vyčíslený schodek prý není definitivní.

„Uvidíme, jaké investiční akce zvolíme. Čekáme, kdo nám na ně z nějakého dotačního titulu přispěje," podotýká.

A jaké investice Újezdští plánují?

Pohled na Újezd z Hrádku. Újezd by se měl rozrůstat severním směrem v části za domy stojícími nejblíže k silnici I/26 na Draženov. „Šest set tisíc korun jsme vyčlenili pro nákup pozemků pro vytipovanou obytnou zónu. Některé pozemky jsme už vykoupili v loňském roce a počítáme, že v tom budeme pokračovat," konstatuje Kalčík.

V letošním roce by se měla dočkat nového vzhledu i požární nádrž v horní části obce, takzvaný horní rybníček. Nejedná se přitom o jediné vodní dílo, jež si vyžádalo pozornost Újezdských.

„Budeme podávat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje žádost o dotaci. Záměr schválilo zastupitelstvo 22. ledna. Také se připravujeme na rekonstrukci Hatlavky, bývalého koupaliště u tábora pod Újezdem, kde se nám to rozpadá. Zásah potřebuje i sádka, která se nachází pod Újezdem směrem k Havlovicím. Požární nádrž v Újezdě chceme opravit letos, u zbývajících záměrů se jedná o přípravu projektů. Chtěli bychom využít skutečnosti, že ministerstvo zemědělství nyní dává dotace na tyto projekty, ministerstvo životního prostředí zase podporuje rekonstrukce rybníků, které jsou v extravilánu, to znamená potřebné k zadržování vody v krajině," vypočítává újezdský starosta.

Zastupitelstvo na posledním jednání schválilo také smlouvu o dílo.

„Jedná se o smlouvu o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí podpory ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Chceme opravit místní komunikaci u pomníku padlých, tam máme hotový projekt, vyspravit potřebují i další silnice. Uvidíme, jak to dopadne, zda dotaci na opravu komunikací obdržíme. Pokud tomu tak nebude, opravu silnice bychom chtěli provést za obecní peníze. Bude záležet, v jakém rozsahu se opravy provedou. Jestli tak, jak uvádí projekt, či zda vše budeme muset vzhledem k potřebným finančním prostředkům přizpůsobit," přemítá Kalčík. 

Silnici v okolí tohoto pomníku hodlají Újezdští opravit.

Je něco, co se do rozpočtu takzvaně ´nevešlo´?

„Čekáme na provedení komplexních pozemkových úprav. V jejich rámci počítáme s vybudováním několika cest, které budou navazovat v obci na místní komunikace. Až budou pozemkové úpravy hotové, dokončíme územní plán. Počítáme s omezením zemědělské dopravy přes obec a dalšími změnami," zakončil starosta Kalčík.