Ti obhospodařují honitbu, která bezprostředně přiléhá k městu Domažlice a zahrnuje mj. lesní komplex Dmout, ve kterém mají myslivci několik krmných zařízení – krmelců. Právě u jednoho z nich uspořádali členové spolku MS Jestřáb Tlumačov pro děti setkání u krmelce.

V rámci tohoto setkání dorazilo v předvánočním čase do lesa pod vedením svých učitelek postupně několik tříd prvního stupně. Děti pro zvířátka donesli jablka, kukuřici, seno a někteří i jadrné krmení. Myslivci na oplátku krátce pohovořili o účelu přikrmování zvěře v době nouze, jaké druhy zvěře tato krmná zařízení navštěvují a jaké druhy zvěře lze v těchto lesích potkat. Děti se nebáli zeptat na to, co je zajímá a přítomní členové spolku jim rádi na dotazy odpovídali. V rámci krátké přednášky současný předseda Tlumačovských myslivců Ing. Tomáš Handlovský dětem ukázal několik trofejí spárkaté zvěře a formou otázek tak dětem přiblížil život zvěře. Daniel Svatoš ze státní správy myslivosti při OŽP MěÚ Domažlice vysvětlil žákům rozdíly mezi zvěří jelení, daňčí a srnčí.

Žáci si také vyzkoušeli poznávání jednotlivých druhů dřevin rostoucích v České republice a zkusili si určit stopy zvěře na připravených nástěnkách. Jako odměnu za dětskou zvídavost pro ně příslušníci zeleného cechu připravili drobné upomínkové předměty a jako bonus děti odměnili také předvedením loveckých signálů. Konkrétně na borlici zatroubil emeritní předseda mysliveckého spolku Jestřáb Tlumačov pan Jan Kabourek ze Stráže, kdy jím předvedené nádherné tóny jednotlivých loveckých signálů jistě v dětech zanechaly hluboký dojem. Poté celou akci všichni zúčastnění zakončili společným fotografováním s žáky a jejich učitelkami.

Tlumačovští myslivci tímto chtějí poděkovat za podporu sponzorům celé akce, bez jejichž pomoci by se celý podnik hůře zvládal. Konkrétně se sluší poděkovat Městským lesům Domažlice, s.r.o., jmenovitě panu Ing. Josefu Forstovi, dále státnímu podniku Lesy České republiky, konkrétně lesnímu správci Ing. Přemyslu Randovi a také Městu Domažlice, odboru životního prostředí.

Z celé akce si všichni přítomní odnášeli pocit z dobře strávených chvil v přírodě a shodli se, že se napřesrok zase setkají a zprostředkují tak dětem možnost nahlédnout do problematiky myslivosti a celé naší krásné přírody. Kdoví, třeba v několika dětech tento zážitek zanechá natolik pozitivní stopu, že se budou na les a přírodu dívat trochu jinýma očima. Možná, že se najde i pár jedinců, kteří se třeba v dospělosti budou chtít věnovat myslivosti, lesnictví a české přírodě.

Daniel Svatoš