o V České republice se vyskytuje 24 druhů netopýrů, na území CHKO Český les jich zatím

bylo nalezeno 17.

o Český les není z hlediska zimovišť příliš atraktivní oblastí. Nenachází se zde žádné

přirozené jeskynní systémy ani rozsáhlé podzemní prostory po těžbě, ale i přesto bylo

v letošním roce při sčítání zaznamenáno 14 druhů netopýrů. Nejčastěji pracovníci počítali

netopýra vodního, ušatého nebo černého. Na jednom z nejvýznamnějších zimovišť v

CHKO bylo napočítáno téměř 60 jedinců, 11 různých druhů.

o Na území CHKO a v přilehlém podhůří jsou kontrolovány především drobné sklípky, které

jsou mnohdy posledními pozůstatky po vesnicích bývalého hraničního pásma, dále bývalé

pivovarské sklepy a drobné podzemní prostory po těžební činnosti.

o Výjimečný je nález z r. 2006 vrápence velkého, který v ČR trvale nežije. Jedná se o druhý

záznam na zimovišti v Čechách a sedmý v České republice po roce 1950. Hnízdní kolonie

tohoto druhu se nachází cca 80 km v Bavorsku.

o Další zajímavostí je například zimní kolonie našeho nejmenšího druhu netopýra, netopýra

hvízdavého v podhůří Českého lesa, na zámku v Horšovském Týně.

o Data o výskytu netopýrů získaná jednoduchou a efektivní metodou, jakou je každoroční

„prosté“ sčítání na zimovištích mají vysokou vypovídací hodnotu nejen o stavu populací

jednotlivých druhů našich netopýrů (z nichž jsou dnes již všechny řazeny mezi ohrožené,

zákonem chráněné druhy naší fauny), ale také o kvalitě naší krajiny a životního prostředí

vůbec. Jsou tak zásadním podkladem pro aktivní ochranu těchto živočichů.

o Největší nebezpečí pro netopýry dnes představuje člověk. Ačkoliv se stav naší krajiny

(např. aplikace pesticidů v zemědělství) zásadním způsobem zlepšil, stále v naší krajině

chybí např. dostatek stromových dutin a dalších úkrytů, a tak se s netopýry stále častěji

setkáváme v lidských sídlech, na půdách apod. Proto je důležité seznámit veřejnost

s problematikou ochrany netopýrů, ukázat lidem krásu těchto živočichů a poučit je, jak se

podílet na jejich ochraně. Ideální příležitostí je již tradiční Evropská noc pro netopýry,

kterou Správa CHKO Český les každoročně pořádá ve spolupráci se Základní organizací

Českého svazu ochránců přírody Kladská a Správou CHKO Slavkovský les. Evropská noc

pro netopýry je akcí putovní, každý rok se koná na jiném místě. V letošním roce se

v Plzeňském kraji uskuteční v pátek 28. srpna v zámeckém areálu v Horšovském Týně.