Ve dvou okruzích je připraveno čtrnáct stanovišť, jež jsou zaměřena vždy na určitou tematiku," shrnul ředitel Vladimír Foist. Školáci budou na cestu vybaveni pracovními listy, do kterých doplní informace, které získají na trojbokých infotabulích, které jsou na každém stanovišti.

„Pracovní listy jsou připraveny v různých variantách obtížnosti pro žáky od první do deváté třídy," připomněl Foist.

Pozornosti výletníků doporučil stanoviště U dubu na zámělíčském okruhu, kde je skvělý výhled na panorama od Čerchova až k Všerubské pahorkatině.
Na nedávném workshopu Poběžovičtí konzultovali své přípravy a plány se vzácným hostem – geologem a klimatologem Václavem Cílkem, bývalým ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Otevření naučné stezky bylo vyvrcholením dlouhodobého projektu Učíme se v přírodě. „Tvořily jej tři hlavní aktivity – přetvoření staré školní zahrady na zelenou  zahradu s ekovýchovnými prvky a učebnou v přírodě, vytvoření naučné  stezky  a příprava výukových materiálů," shrnula učitelka Marie Pittnerová.
Vznikla tak moderní učebna přírodopisu, ve které je odborná knihovna, sbírka přírodnin, připojení na meteostanici, dostalo se i na moderní vybavení – notebooky pro žáky i interaktivní tabule.

Nová stezka má za cíl i nedopustit, aby se pozapomnělo na hornickou činnost na Poběžovicku, která skončila v 80. letech minulého století.
„Máme v plánu v jedné z blízkých lokalit ještě připravit muzeum, kde by byla expozice hornictví," uvedl Foist.
Projekt Učíme se v přírodě byl financován z fondů OP VK Plzeňského kraje.

Co je na stezce k vidění

Okruh Poběžovice – Zámělič
První okruh naučné stezky začíná na nově vybudované školní zahradě, pokračuje přes zámecký park směrem k Otovu a Záměliči. Je určen pro mladší děti, je zaměřen obecně na informace z našeho regionu. Délka trasy je přibližně 6 km, tvoří ji 7 stanovišť:
1. Školní zahrada – informace o průběhu projektu, o tom, jak školní zahrada vznikala, popsány jsou 2 okruhy naučné stezky
2. Zámecký park – obnova parku, jeho historie a jedinečnost, geologická expozice (vzorky hornin z blízkého okolí)
3. Rokle u otovské silnice – blízké přírodní rezervace a památky
4. Záměličská cesta – invazivní druhy rostlin
5. Křižovatka lesních cest – všeobecná geologie, geologie Země, mykologie
6.  U dubu – lesy, jejich typologie, minerály Poběžovicka (kutisko), podzemí (bezpečnost)
7. Les u Muničáku – přirozený les, péče o les, bezobratlí
Okruh Ohnišťovice – Otov
Druhý okruh naučné stezky začíná na ohnišťovické návsi. Je určen pro starší děti a je více zaměřen na historii těžby a zpracování živce, na geologii regionu, popisuje také způsob rekultivace a revitalizace krajiny po hornické činnosti. Délka trasy cca 5 km, tvoří ji 7 stanovišť:
1. Náves Ohnišťovice – informace o obci Ohnišťovice, o potoce, který tudy protéká, a o pozoruhodném kamenném mostu na něm
2. Ohnišťovice – U krytu – geologie domažlické oblasti, poběžovický masív a pegmatity
3. Větrný vrch – historie těžby živců, život v podzemí
4. Na vyhlídce – technologie hlubinné a povrchové těžby, lesní ptactvo
5. Otovský lom – rekultivace a revitalizace krajiny
6. Důl Otov Fučná – mineralogie pegmatitů, zpracování a použití suroviny, netopýři
7. U ohnišťovického rybníka – mokřadní ekosystém, život v rybníce a v potoce