Obec je v současnosti zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který byl vystavěn v roce 1964 tehdejším JZD původně pro zemědělské účely. Během roku 1965 pak došlo k zřízení rozvodných řadů zásobujících jednotlivé nemovitosti. Zdrojem vody jsou dnes v obci pouze sběrné studny o vydatnosti 0,5 l/s, ze kterých je voda přiváděna gravitačně do obecního vodojemu. Kvalita vody je velmi kolísavá v parametrech bakteriologického znečištění. Vodovod nemá zjištěnou žádnou úpravu vody a nesplňuje požadavky požárního zabezpečení. Provozovatel, v tomto případě obec, tak není schopen zajistit dodávku pitné vody v požadované kvalitě a množství.

„Vodovod byl vystavěn bez respektování majetkoprávních vztahů, nekoncepčně a v mnoha úsecích zcela neodborně, což se projevuje častými poruchami,“ popisuje stávající stav starostka Loučimi Jana Dirriglová.


Aby však tento pro obec důležitý krok bylo možné uskutečnit, je potřeba dotací.


„Bez dotací nezmůžeme nic. Vždyť náklady na rekonstrukci vodovodu jsou podle hrubého odhadu skoro sedmimilionové. Pokusíme se zažádat o dotaci z Plzeňského kraje. Kraj má ovšem svůj Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, kde výstavba našeho vodovodu není zavedena, je tedy třeba provést také změnu tohoto plánu,“ pokračuje starostka s tím, že s firmou VAK servis, která zpracovává projekt na nový vodovod pro obec, připravila podklady pro provedení této změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

„V lednu jsme podali žádost o dotaci na projekt, jejíž výše může činit padesát procent nákladů, maximálně tedy sto tisíc korun. O dotaci na realizaci vodovodu je třeba podat žádost v polovině roku. Tady bude finanční příspěvek činit maximálně sedmdesát procent, což je pět milionů korun. Nutné bude i územní rozhodnutí,“ dodala Dirriglová.