Po delší odmlce se znovu daly do pohybu práce na rekonstrukci druhé vstupní brány hradu Rýzmberk.

„Účelovou dotaci ve výši sto dvaceti tisíc korun jsme získali z rozpočtu Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje, a to v dubnu. Použita je k obnově a konzervaci druhé hradní brány a přilehlé části opevnění,“ řekl Milan Brych, správce hradu a místopředseda KČT Kdyně, do jejichž majetku Rýzmberk patří, a dodal, že dotace musí být vyčerpána do konce října.

„S pracemi na vstupní bráně chceme být hotovi do začátku prázdnin, protože právě v tomto období je zde, co se návštěvnosti týká, velice živo,“ pokračuje Brych.

S opravou Rýzmberku se začalo už před dvanácti lety.

„Práce, s kterými jsme začaly postupně, nám pomohly zkulturnit druhé nádvoří likvidací náletových dřevin. Přístup k nádvoří a zároveň i k jádru hradu byl náročný zdoláním valu z napadané suti. Archeologický výzkum započal odkrýváním sutě a k úžasu všech byla odhalena druhá brána,“ popisuje začátky Brych.

Fragmenty ostění portálu brány, ač v rozvalinách byly úplné a díky konzervátorům se podařilo zrekonstruovat portál druhé vstupní brány, která byla pravděpodobně rozvalena za císaře Ferdinanda III. v období po třicetileté válce.

„Museli jsme se rozhodnout, zda bránu opět zasypeme, nebo se pustíme do její rekonstrukce. Náklady opravy jdou do sta tisíců. Dva roky jsme nemohli pokračovat v opravě, protože nebyly peníze. Během té doby byla dále odklízena suť, díky tomu bylo odkryto předbraní a nalezena částečně sesutá hradba navazující na zmiňovanou bránu,“ vysvětluje správce hradu.

Letos se díky finanční pomoci práce znovu pohnuly. Pod dozorem archeologů a památkářů se dozdívá sesutá část hradby a dospáruje se zdivo předbraní.

„Poskytnuté peníze stačí pouze na část oprav, ale zažádáme o další dotaci. Chtěl bych zmínit i Městský úřad Kdyně a krajský úřad. Díky jejich sponzoringu můžeme tuto památku udržovat pro další generace. Peníze, jež se vyberou na vstupném, stačí pouze na běžnou údržbu,“ dodává Brych.

Rekonstrukce památek je složitá. Nejdříve musí vše prozkoumat archeologové.

V případě Rýzmberku se výzkumem zabývají pracovníci Muzea Chodska v Domažlicích ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

„Odkryli jsme složitou stavební situaci navazující na druhou hradní bránu. Jedná se o hradbu předhradí a pravděpodobně schodišťovou baštu, která byla zajištěna mohutným opěrákem. Letos se také konečně odstranilo zabednění čela brány a části předbraní. V plánu je staticky zajistit a zakonzervovat odkryté zdivo a výhledově je třeba přemostit odkryté předbraní,“ popisuje postup prací archeolog Petr Kausek z domažlického muzea.

Rekonstrukci brány a přilehlého opevnění provádí čtyři pracovníci firmy, která se specializuje na opravy a konzervaci památek.

„Co je odkryto archeology, musíme zajistit staticky. Jsme samozřejmě limitováni památkovým zákonem a závazným stanoviskem. Musíme se držet původních konstrukcí a nedělat žádné nesmyslné novotvary. Díky rozborům původních malt zdíme na maltu stejného složení, jaké používali zedníci ve středověku. Tato významná lokalita by si zasloužila mnohem větší pozornost, bohužel vše je vázáno penězi a těch je na opravu podobných památek velmi málo,“ uvedl šéf specializované firmy.