Přírodní rezervace Pleš chrání horský bukový prales, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les. Území na vrcholu Velký Zvon je takto zvláště chráněno od 14. listopadu 1931.

Chystají se oslavy 90letého výročí rezervace

Sobota 13. listopadu: komentovaná procházka Přírodní rezervací Pleš, 10 - 12 hod.

Sraz v 10 hod. u turistického přístřešku na příjezdové cestě k bývalé vsi Pleš, GPS: 49°32´57“N, 12°37´33“E .

Tři průvodci:

Miroslav Žižka - historie a současný stav PR Pleš

David Janík - fungování lesa bez dlouhodobých zásahů člověka

Luboš Zelený - houby v PR Pleš

Zájemci mohou využít dopravu městským autobusem z Bělé n. R., odjezd v 9,30 hod. od Městského úřadu, návrat zpět po skončení exkurze.

Program v městské stodole v Bělé nad Radbuzou

13 - 14 Příběhy českých pralesů, David Janík, Pralesní tým Modrá kočka, VÚKOZ, v. v. i.

14 - 14 diskuze

14 - 15 Důležitost bučin v boji proti lýkožroutu smrkovému, Tomáš Fiala, AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

15 - 15 diskuze

Doprovodný program pro děti

13 - 16 hod.

Poznávací soutěž pralesních rostlin a živočichů

Lesní pedagogika

Z vánočních trhů v Domažlicích.
Trhy v Domažlicích budou bohatší, náměstí ozdobí jedle z Postřekova

Více o rezervaci:

Zdejší skalní útvary opracovávali kameníci před více než dvěma stovkami let. Nesou poselství tehdejších majitelů panství Koců z Dobrše, ale i sklářů, myslivců či faráře z Pleše. Nejstarší nápis je z roku 1803. Jde o takzvané Kocovy kameny.

„Na dřevo tlejících dřevin je vázána celá řada hub. Při posledním mykologické průzkumu jich bylo nalezeno přes 190 taxonů, včetně řady hub vyskytujících se v původních bučinách, rezavec uzlinatý, slizopórka nazelenalá, korálovec bukový, ostateček křehký a hlíva dřevní. Území je tvořeno převážně kyselými bučinami na suti. V bylinném patře roste typická květena těchto lesů jako rozrazil horský, čarovník alpský a plavuň pučivá s občasným výskytem vzácnějších druhů např. velmi pěkná a rozsáhlá populace áronu plamatého,“ uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny.

V rezervaci se hospodářsky téměř vůbec nezasahuje. Celé území je po dohodě s vlastníkem ponecháno samovolnému vývoji a je součástí databanky přirozených lesů ČR. Určitým zásahem do části rezervace bylo vybudování vojenské věže, která stojí na vrcholu Velkého Zvonu od 70. letech 20. století.

Už počátkem 19. století sem jezdili majitelé panství Újezd u Svatého Kříže Kocové z Dobrše na lov. Právě na památku těchto výprav vznikly zmiňované Kocovy kameny. Území přírodní rezervace je sice volně přístupné, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí odumřelých stromů.