Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace se předávala v Brně na mezinárodní konferenci „Příprava společnosti na demografické změny".

Bylo nominováno 42 jednotlivců a 16 organizací a kolektivů z celé republiky a odborná porota rozhodla o umístění Aloise Štípka ze Kdyně na 2. místě v kategorii jednotlivců.

Organizace sluchově postižených osob byla v Domažlicích založena 7. června 1964 jako součást tehdejší celookresní organizace invalidů, letos tedy oslavila už 52. výročí. Alois Štípek je zakládajícím členem této organizace, která je dnes součástí Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Alois Štípek v organizaci pracoval jako předseda, byl i předsedou krajské organizace, členem republikového výboru svazu a i ve věku 88 let pracuje ve výboru základní organizace. Zasloužil o zřízení poradenského centra pro sluchově postižené v Domažlicích (prvního v kraji), jehož byl dlouholetým vedoucím až do 80 let věku. Vždy usiloval o to, aby lidé se sluchovým postižením měli dostatek kompenzačních pomůcek sluchadel, komponentů ke sluchadlům, zesilovacích a světelných zařízení nejen osobních, ale i veřejných, například v městských kinosálech. Pořádal naučně vzdělávací výlety, psychorehabilitační pobyty s nácvikem odezírání a reedukace sluchu nejen pro členy organizace domažlické, ale i organizací ze sousedních okresů i z Plzně a spolupracoval s těmito organizacemi. Při zajišťování kompenzačních pomůcek spolupracoval i s foniatry a audioprotetickými firmami. O jeho činnosti věděli nejen sluchově postižení občané, ale i obecní úřady a krajský úřad, když je žádal o příspěvek, dotaci na fungování organizace a jejího poradenského centra.

Škoda, že se mu nedostalo ocenění i v rámci regionu, i když jsem o organizaci i o něm osobně na jaře dala vědět na domažlický a kdyňský městský úřad i panu hejtmanovi na krajský úřad. Jak se říká, „doma není člověk prorokem". Moc panu Štípkovi za členy výboru základní organizace blahopřeji a jsem moc ráda, že s ním mohu už dlouhá léta spolupracovat.

Libuše Kubertová, předsedkyně ZO SNN

v Domažlicích, p.s.