Náměstí přírody, hřbitov s pozůstatky kostela Sv. Jana Křtitele i symbolickým hrobem legendárního pašeráka hajného Zíky, přírodní památku Veský mlýn a řadu dalších zajímavostí najdete v lokalitě Pleš na Domažlicku a v její blízkosti.

Přímo na státních hranicích je vyšlapaná stezka vedoucí i přes podmáčené louky. Ukryto návštěvníkům zůstává místo, kde se zabydlel náš největší hlodavec, a zvláště chráněný živočich, bobr evropský. Na německé straně státních hranic se na vrcholu Ebene tyčí dřevěná rozhledna Böhmerwaldturm a pod ní je malé muzeum v německé zaniklé vsi Bügellohe. Zde si návštěvníci mohou připomenout pohnutou historii zaniklých obcí i příběhů lidí, kteří zde bydleli. Panel je nasvícený a popisky jsou také v češtině.

Z rozhledny jsou krásné výhledy na Český les i Šumavu, Pleš a Veliký Zvon. A právě na Velikém Zvonu je zmiňovaná přírodní rezervace Pleš, které je letos rovných devadesát let. Přírodní rezervace Pleš chrání horský bukový prales, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les. Území na vrcholu Velký Zvon je takto zvláště chráněno už 90 let, a to od 14. listopadu 1931.

Zdejší skalní útvary opracovávali kameníci před více než dvěma stovkami let. Nesou poselství tehdejších majitelů panství Koců z Dobrše, ale i sklářů, myslivců či faráře z Pleše. Nejstarší nápis je z roku 1803. Jde o takzvané Kocovy kameny.

„Na dřevo tlejících dřevin je vázána celá řada hub. Při posledním mykologické průzkumu jich bylo nalezeno přes 190 taxonů, včetně řady hub vyskytujících se v původních bučinách, rezavec uzlinatý, slizopórka nazelenalá, korálovec bukový, ostateček křehký a hlíva dřevní. Území je tvořeno převážně kyselými bučinami na suti. V bylinném patře roste typická květena těchto lesů jako rozrazil horský, čarovník alpský a plavuň pučivá s občasným výskytem vzácnějších druhů např. velmi pěkná a rozsáhlá populace áronu plamatého,“ uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny.

V rezervaci se hospodářsky téměř vůbec nezasahuje. Celé území je po dohodě s vlastníkem ponecháno samovolnému vývoji a je součástí databanky přirozených lesů ČR. Určitým zásahem do části rezervace bylo vybudování vojenské věže, která stojí na vrcholu Velkého Zvonu od 70. letech 20. století.

Už počátkem 19. století sem jezdili majitelé panství Újezd u Svatého Kříže Kocové z Dobrše na lov. Právě na památku těchto výprav vznikly zmiňované Kocovy kameny. Území přírodní rezervace je sice volně přístupné, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí odumřelých stromů.

Chystají se oslavy 90letého výročí rezervace

Sobota 13. listopadu: komentovaná procházka Přírodní rezervací Pleš, 10 - 12 hod.

Sraz v 10 hod. u turistického přístřešku na příjezdové cestě k bývalé vsi Pleš, GPS: 49°32´57“N, 12°37´33“E .

Tři průvodci:
Miroslav Žižka - historie a současný stav PR Pleš
David Janík - fungování lesa bez dlouhodobých zásahů člověka
Luboš Zelený - houby v PR Pleš

Zájemci mohou využít dopravu městským autobusem z Bělé n. R., odjezd v 9,30 hod. od Městského úřadu, návrat zpět po skončení exkurze.

Program v městské stodole v Bělé nad Radbuzou

13 - 14 Příběhy českých pralesů, David Janík, Pralesní tým Modrá kočka, VÚKOZ, v. v. i.
14 - 14 diskuze
14 - 15 Důležitost bučin v boji proti lýkožroutu smrkovému, Tomáš Fiala, AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les
15 - 15 diskuze

Doprovodný program pro děti

13 - 16 hod.
Poznávací soutěž pralesních rostlin a živočichů
Lesní pedagogika