Sociální začleňování. To je téma, které stále více zaměstnává v naší republice ty, jimž se nelíbí současný stav společnosti.

Se sociálním začleňováním má své dobré zkušenosti poběžovická škola, nyní se za podpory odborníků snaží problematiku úspěšně zvládnout celé město. Pomáhá mu v tom Agentura pro sociální začleňování, konkrétně lokální konzultant Michal Kandler.

Můžete vysvětlit, co má lokální konzultant pro začleňování konkrétně na starosti?

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování poskytuje obcím a městům poradenství. Do řešení problémů daného místa pak zapojujeme všechny instituce, které ve městě působí – od vedení obce, sociálního odboru, úřadu práce přes zástupce škol, policie, zaměstnavatelů a neziskových organizací.

Na jaké sociální problémy se zaměřujete?

Problémů je celá řada; mohou to být existenční potíže zadlužených lidí, dále nezaměstnanost nebo s obojím související problémy s bydlením.

Podle čeho a jak postupujete?

Využíváme především zkušeností z jiných měst v České republice, které jsme měli možnost zevrubně poznat. V těchto lokalitách pomáháme při přípravě projektů a získávání financí na jednotlivé aktivity, které by měly směřovat ke zlepšení života občanů v daném místě.

Vaše práce v konkrétním místě je jistě záslužná, ale dokážete ji ´prodat´ tam, kde by mohla pomoci více lidem, či případně něco změnit?

Máme bohaté zkušenosti, jak my říkáme z terénu, které pak přenášíme na celostátní úroveň, konkrétně k jednotlivým ministerstvům.

Na jaká místa se konkrétně soustřeďujete?

Hlavně na svým způsobem zaostalé částí obcí. Zaměřili jsme se na ně proto, že tam můžeme předcházet vzniku takzvaných vyloučených lokalit. Podporujeme nejen oblasti bydlení, zaměstnání a vzdělávání, ale spolu s nimi i dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Nedílnou součástí všeho je i vytvoření bezpečí. To vše pomůže zapojit obyvatele s nahromaděnými problémy zpět do běžného života.

Proč jste si vybrali právě oblast Poběžovicka?

Poběžovice si spíše vybraly nás. Město se přihlásilo do výběrového řízení na spolupráci s Agenturou a bylo vybráno k tříleté spolupráci.

"Na území regionu se nachází několik sociálně vyloučených lokalit. Přímo na území města se jedná o komunity v běžné zástavbě v centru, další lokality se vyskytují v okolních obcích. Jedná se cca o 300 etnicky smíšených obyvatel, kteří se potýkají s nezaměstnaností, zadlužeností a migrací."                                          M. Kandler

Domníváte se, že toto město vaši pomoc potřebuje?

Rozhodně, práce Agentury je zde opodstatněná. Poběžovicko se totiž potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Jakých?

V minulých letech zde byly omezeny pracovní příležitosti, snížila se dostupnost některých služeb a také zde ubylo kvalifikovaných obyvatel. Nejedná se sice o typicky sociálně vyloučenou lokalitu, ale problémy jsou územně rozptýlené a dotýkají se většiny místních občanů. A to bez ohledu na to, jaké jsou národnosti nebo barvy pleti

Měli jste možnost zjistit, jak se na vaši práci dívá město či samotní lidé, kterým pomáháte?

Co se týče vedení města, je spolupráci s námi nakloněno. Pan starosta Říha se aktivně účastní jednání, která svoláváme.

Už máte v Poběžovicích nějaký hmatatelný výsledek?

Město Poběžovice společně s Agenturou a Základní školou Poběžovice úspěšně zvládlo první projekty zaměřené na integraci, prevenci kriminality a společensky patologických jevů. V loňském roce proběhlo vzdělávání ve finanční gramotnosti pro veřejnost pod vedením organizace Člověk v tísni o. p. s. Další naší společnou aktivitou byl Prázdninový klub Poběžovice, který se činí nejen o prázdninách. Žáky poběžovické školy i děti a mládež z okolí se účastnili různých volnočasových aktivit, a to nejen o prázdninách, ale až do konce roku 2013. K této činnosti přispěla dotace Ministerstva vnitra České republiky.

Byl o Prázdninový klub náležitý zájem a co bylo jeho úkolem?

Hlavním smyslem tohoto projektu bylo zapojit děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, neboť jinak by si tyto aktivity nemohly dovolit. Prázdninového klubu školy se účastnilo přes 100 dětí.

Zmiňoval jste také kurzy finanční gramotnosti…

Kurzů finanční gramotnosti se zúčastnily necelé tři desítky lidí. Jednalo se zejména o zástupce místních institucí, kteří by měli být schopni poradit místním zadluženým lidem a nasměrovat je případně k dalším odborníkům.

Co považujete za největší úspěch po roce práce v Poběžovicích?

Rozhodně to, že se podařilo uvést do života projekty, o nichž jsem hovořil. Mezi hlavní úspěchy spolupráce s městem Poběžovice počítám realizaci projektu v rámci prevence kriminality a nové pracovní místo školní dohledové služby dotované z Úřadu práce.

Co konkrétně dělá pracovník dohledové služby?

Jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečnost dětí při přecházení vozovky v době před i po vyučování, sledovat pohyb podezřelých osob kontaktujících školáky, agresivní projevy chování žáků vůči ostatním a monitorovat chování dětí v okolí školy. Zaměřuje se též na patologické projevy, jako jsou kouření, alkohol, agresivita a další. Samozřejmostí je v případě nutnosti i přivolání pomoci.

Na co pomýšlíte v tomto roce, co se budete snažit na Poběžovicku vylepšit?

Letos se zaměříme na ekonomický rozvoj regionu, samozřejmě na školství a také na smysluplné trávení volného času dětí a mládeže.

S kým hodláte při plnění svých letošních úkolů a předsevzetí spolupracovat?

Ve spolupráci s okresní hospodářskou komorou a úřadem práce budeme hledat řešení vedoucí ke snížení problémů spojených s nezaměstnaností na Poběžovicku.