První zmínka o obci je z doby kolem r. 1420, kdy náležela ke klášternímu panství pivoňských augustiniánů, v 15. století zpustla a poté byla znovu osídlena. Část vsi na přechodnou dobu patřila městu Domažlice. Roku 1654 hospodařilo na propachtovaných pozemcích 6 poddaných kláštera, v roce 1757 pak obdělávali pozemky klášterního dvora chalupníci.

Se Ždánovem je dnes spojený Hrůbek (u silnice v místech dnešní autobusové zastávky), kde kdysi stávala osmiboká kaple s presbytářem, vystavěná v letech 1683–1684 pivoňským klášterem. Kaple zasvěcená blahoslavenému Kolomanovi, mnichu poustevníkovi byla augustiniány vystavěna na místě jeho původního hrobu, později byly ostatky přeneseny do klášterního kostela v Pivoni a tam uloženy. K obci patří

také dnešní Červený mlýn, jenž mohl být v historických dokumentech zmiňovaným klášterním mlýnem. V polovině 18. století, po zrušení kláštera, byl Ždánov přifařen k Šitboři.

V roce 1930 žilo ve Ždánově v 55 usedlostech 275 obyvatel. Roku 1991 jen 109 obyvatel ve 44 domech. Na území OÚ Ždánov žilo k 1. lednu tohoto roku 149 obyvatel – 62 mužů, 61 žen, dále 15 hochů a 11 děvčat ve věku do 15 let.

V čele obce stojí od podzimních voleb Václav Pflug, na postu místostarosty je Štěpán Krutina a členy zastupitelstva obce jsou Karel Houdek, Ondřej Kubal, Jiří Paidar, Pavel Paidar a Radek Svoboda. Obec nemá prodejnu, má jen pohostinství se sálem, jež jsou ve stejné budově jako obecní úřadovna. Spojení s okolím je autobusové.