Ředitel Úřadu práce v Domažlicích Zdeněk Písařík nám přiblížil změny, o kterých by měli vědět nejen ti, kteří chtějí pobírat podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky či pracovat v zahraničí.

Můžete nás seznámit se zásadními změnami zákona o zaměstnanosti od začátku roku 2011?
Zásadní změnou je vliv odstupného na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, odchodné nebo odbytné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného. Například zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2010 a náleží mu odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, a který požádal o podporu v nezaměstnanosti například 3. 1. 2011, bude podporu v nezaměstnanosti pobírat až od 1. 4. 2011, tedy po uplynutí 3 měsíců ode dne skončení posledního zaměstnání. Podpůrčí doba se nekrátí, pouze se posune její počátek.

Na výši podpory v nezaměstnanosti má od nového roku údajně vliv i ukončení zaměstnání ze strany zaměstnance…
Ano, v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, snižuje se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti – činí po celou podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Případy, kdy zaměstnanec ukončí zaměstnání sám, jsou výpověď ze strany zaměstnance, zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle Zákoníku práce. Toto ustanovení se netýká případu, kdy poslední zaměstnání bylo sjednáno na dobu určitou a skončilo uplynutím této doby. V případě, že zaměstnanec měl podle zákona o zaměstnanosti vážný důvod pro ukončení zaměstnání, například nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, zdravotní důvody a podobně, pak mu bude přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši 65% po dobu prvních dvou měsíců, 50% po dobu dalších dvou měsíců a 45% po zbývající podpůrčí dobu.

Co byste tedy zaměstnancům při uzavírání dohody, případně podání výpovědi, doporučil?
Aby trvali na uvedení důvodu ukončení pracovního poměru v dohodě, respektive aby ho uváděli ve své výpovědi, obzvlášť pokud by se jednalo o důvod vážný podle zákona. Zaměstnavatele bych rád upozornil na to, aby důvody ukončení pracovního poměru uváděli na nový vzor Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Může si uchazeč o zaměstnání přivydělat, pokud bude vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání, tak jako tomu bylo v minulých letech?
Ano, může vykonávat činnost na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, ale jeho měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy tj. v současné době 4000 korun. Jedná se o takzvané nekolidující zaměstnání. Od prvního ledna letošního roku je však ta změna, že uchazeči o zaměstnání, který uzavřel takovýto právní vztah, není po dobu jeho trvání poskytována podpora v nezaměstnanosti. To se týká uchazečů o zaměstnání, kteří si podali žádost o podporu po prvním lednu 2011.

Kdy je uchazeč o zaměstnání povinen nejpozději toto nekolidující zaměstnání oznámit úřadu práce, aby nemohl být sankčně postihován?
Při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Doporučujeme uchazečům, aby informovali úřad práce ihned po podpisu smlouvy nebo dohody, i v případě, že bude výkon činnosti zahájen později. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

K významným změnám došlo i v poskytování dávek státní sociální podpory…
Ano, od 1. ledna má nárok na sociální příplatek pouze rodič, který pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je zdravotně postižené nebo jeden z rodičů je postižený. U rodičovského příspěvku se zkracuje lhůta, do které musí rodič provést volbu doby pobírání příspěvku, a to z dosavadní lhůty 21 měsíců věku dítěte na 9 měsíců věku dítěte. Nebude-li rodič do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců věku, volit dobu pobírání, výše rodičovského příspěvku se sníží na polovinu. Porodné se od 1. ledna stává dávkou závislou na výši příjmu v rodině. Stejně jako přídavek na dítě bude přiznán sociálně slabším rodinám. Nárok na porodné vzniká pouze na první živě narozené dítě.

Jak budete v letošním roce pokračovat v aktivní politice zaměstnanosti?
Na základě dobrých zkušeností se budeme zaměřovat zejména na nástroje „veřejně prospěšné práce“, „společensky účelná pracovní místa vyhrazená“ a „rekvalifikace“. Veřejně prospěšnými pracemi jsou časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací. Společensky účelnými pracovními místy se pak rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Kterých uchazečů o zaměstnání by se měly tyto nástroje týkat především?
Uvedenými nástroji budeme přednostně podporovat uchazeče o zaměstnání, kteří jsou nepřetržitě vedeni v evidenci uchazečů déle než 5 měsíců a uchazeče, kterým věnujeme zvýšenou péči. Jde zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby mladší 20 let, osoby starší 50 let a osoby pečující o dítě do 15 let. Novým pravidlem pro letošní rok je, že nelze uchazeče o zaměstnání podpořit opakovaně během tříletého období. Pokud byl tedy uchazeč o zaměstnání podpořen uvedenými nástroji v roce 2009 nebo 2010, nelze ho v roce 2011 podpořit veřejně prospěšnými pracemi nebo společensky účelnými pracovními místy. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je třeba k potřebné kvalifikaci absolvovat více rekvalifikací. Výjimku z tohoto pravidla budeme moci uskutečnit jen ve vážných a odůvodnitelných případech.

Jaké jsou změny v zaměstnávání našich občanů v zahraničí?
Od 1. ledna došlo k otevření německého trhu práce pro takzvané sezonní pracovníky. Sezonní pracovníci z ČR již nepotřebují pro výkon práce pracovní povolení. Za sezonní zaměstnání se považují práce v zemědělství, lesnictví, hotelnictví, gastronomii, zpracování ovoce a zeleniny a práce na pile. Dosavadní postup zprostředkování prostřednictvím MPSV a úřadů práce tímto odpadá. Volná místa a další informace jsou zveřejněna na portálu EURES. Od 1. května navíc dojde k plnému otevření německého trhu práce, tedy nejen pro sezonní pracovníky. Při této příležitosti se 4. května uskuteční burza pracovních a vzdělávacích příležitostí pod názvem Práce bez hranic ve Furthu im Wald.

A v oblasti v povolování zaměstnávání cizinců u nás?
Jestliže bude zaměstnavatel muset získávat cizince ze zemí mimo EU na volná pracovní místa, která nelze obsadit jinak, musí zaměstnavatel tento záměr předem oznámit a projednat s úřadem práce, včetně jejich počtu, druhu práce a předpokládané doby výkonu práce. Dále se také od 1. ledna pro cizince zavádí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci tzv. modrá karta, která sdružuje do jednoho dokladu povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání.

Závěrem bych chtěl připomenout, že potřebné tiskopisy pro dávky státní sociální podpory již Úřad práce v Domažlicích nezasílá jednotlivým žadatelům. Každý občan si může tiskopisy vyzvednout na kontaktních místech státní sociální podpory v Domažlicích či Horšovském Týně nebo jsou k dispozici na internetové adrese www.mpsv.cz. Tam najdete i další informace a tiskopisy týkající se výše zmíněných témat.