V posledním dílu našeho seriálu se podíváme na samotný začátek – na bohatou historii Poběžovic a památky, které nám zanechala.

Historie města

První písemná zmínka o Poběžovicích pochází z roku 1359, kdy je vlastnil Zdeněk z Poběžovic a Starého Herštejna. V roce 1424 byly Poběžovice povýšeny králem Zikmundem na poddanské městečko.

Významný zlom v dějinách Poběžovic nastal v r. 1459, kdy městečko s tvrzí získal Dobrohost z Ronšperka. Nechal zde vystavět pozdně gotický hrad a městský kostel. Městečko nechal obehnat hradbami s baštami a třemi branami. Listinou z roku 1502 povýšil Dobrohost Poběžovice na město, čím získalo mnohé výsady, soudní právo, městský znak a pečeť a bylo Dobrohostem přejmenováno na Ronšperk. Za Dobrohostova syna, obávaného zemského škůdce, byl hrad dobyt a obsazen královským vojskem.

Roku 1542 odkoupili panství Švamberkové, kteří dali městu mnoho privilegií, včetně práva na vaření ječného piva. Po bitvě na Bílé hoře jim však bylo panství odebráno a rychle střídalo majitele.

Od roku 1682 vlastnil Poběžovice humanista a zanícený vyznavač českého světce Jana Nepomuckého, Matyáš Bohumír Wunschwitz. Na jeho přání vytvořil sochař Jan Brokoff dřevěný model sochy tohoto světce, podle nějž vznikla i socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě.

V první polovině 19. století byl vlastníkem Leopold Thun a v té době působil na zámku jako učitel hudby skladatel Bedřich Smetana.

Od roku 1846 vlastnil Poběžovice rod ze severního Brabantska (dnešní Belgie), z něhož pocházelo mnoho zajímavých a historicky významných osobností. Nejvýznamnější z nich byl Richard Mikuláš Coudenhove, duchovní otec myšlenky ´Spojených států evropských,´ neboli Panevropského hnutí. Po roce 1945 byli příslušníci hraběcí rodiny vysídleni a městskou zástavbu, především zámek, postihl rychlý úpadek. Tato skutečnost se však v současnosti mění a město čekají rozsáhlé změny a inovace.

Zámek

Nejvýznamnějším objektem Poběžovic je bezesporu zámek, postavený ve středu města. Zdivo objektu pochází převážně ze středověkého gotického hradu, který v 15. století vybudoval Dobrohost z Ronšperka. Renesanční úpravy, provedené rodem Švamberků, i barokní změny za Matyáše Wunschwitze se soustředily především na úpravy fasád a výškové sjednocení objektu. Také hluboké příkopy byly zasypány a prostor opevnění byl přeměněn na park. Roku 1923 pak byla na popud Jana Evangelisty Coudenhova vystavěna spojovací brána mezi zámkem a objektem bývalého předhradí. Vysokou hranolovou věž získal zámek až v roce 1937.

Po roce 1945 byl zámek zabaven původním majitelům a předán k využívání útvaru Pohraniční stráže. Vojáci v šedesátých letech objekt opustili a nechali jej chátrat.

Od roku 1989 prochází zámek rozsáhlou rekonstrukcí, ve vybraných měsících je však zpřístupněn veřejnosti. Navštívit lze i zámeckou věž a několik opravených místností, v nichž probíhají různé výstavy.

Kostel Panny Marie

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl ve středu náměstí postaven Dobrohostem z Ronšperka kolem roku 1500. V druhé polovině 17. století byl kostel po požáru barokně přestavěn. V průčelí kostela se původně nacházely dvě věže, kolem roku 1902 však byla věž napravo od vchodu snesena.

Interiér kostela je krytý dřevěným kazetovým stropem a obsahuje zařízení ze 17. – 19. století. V presbyteriu jsou dodnes zachovány náhrobky majitelů Poběžovic, včetně Dobrohosta z Ronšperka, Petra ze Švamberka či členů rodiny von Coudenhove.

Při kostele se rovněž nachází kamenná socha Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa.