V případě, že získají potřebné dotace, plánují Loučimští opravu budovy obecního úřadu. Nevyužité prostory budou po úpravě sloužit ke sportovnímu a kulturnímu vyžití dětí, mládeže a obecních spolků. Vznikne multifunkční zařízení.

„Letos jsme dokončili hřiště, ale kryté prostředí zde chybí. Proto bychom k tomuto účelu chtěli využít prázdné prostory v přízemí budovy obecního úřadu. Vše je však podmíněno tím, že se nám podaří získat potřebné dotace. Rozpočet celého projektu je osm set dvacet tisíc. Požadujeme dotaci ve výši sedmi set dvaceti tisíc korun, zbytek uhradí obec z vlastních finančních zdrojů,“ uvedla místostarostka obce Loučim Jana Dirriglová.

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Pošumaví podali Loučimští v září. Během září a října byl projekt vybrán výběrovou komisí MAS Pošumaví k udělení dotace a byl schválen i na valném shromáždění.

„V současné době probíhá kontrola projektu platební agenturou Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) Budějovice, která by měla být ukončena během listopadu. Bude–li kontrola zakončena úspěšně, obdrží obec oznámení o přidělení dotace,“ pokračuje Dirriglová.

V budově obecního úřadu vznikne kromě tělocvičny a kluboven také zasedací místnoct, knihovna s veřejným internetem a malá prodejna potravin. „Opravené prostory budou sloužit našim občanům k volnočasovým aktivitám a místní spolky je mohou využívat pro pořádání svých akcí,“ sdělila nám místostarostka.

Stavební úpravy, které zahrnují bourání příček, odsekávání dožilých obkladů a dlažeb, dále celkovou výměnu stávajících rozvodů, oken, vybudování nového sociálního zařízení a zavedení plynového topení, plánují Loučimští na jaro příštího roku. „Pokud se nám podaří náš záměr uskutečnit, bude třeba zadávacího řízení. V případě nerealizace projektu se kvalita života místních obyvatel podstatně sníží,“ upozornila Dirriglová.