„Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti roku 2013," připomněla zastupitelům vedoucí finančního odboru Alena Kučerová.

„Letošní rozpočet počítá s příjmy ve výši 318 637 530 korun a výdaji 282 102 020 korun," shrnula základní parametry Kučerová.

Základní parametry:

Příjmy 318.637.530
Výdaje 282 102 020
Přebytek 36 535 510
(bude použit na financování splátek kontokorentních úvěrů města, dále úvěru, který si město vzalo v loňském roce na zaplacení poslední faktury projektu Čistá Berounka a také úvěrů na kanalizaci v Havlovicích a zateplení mateřských škol a ZŠ Msgre B  Staška)
Investiční rezerva 77 720 070
(prostředky na investice budou čerpány podle schválených investičních akcí. Záleží i na tom, které akce budou podpořeny dotacemi z jiných zdrojů.)
Rozpočtová rezerva 6 000 000

S jakými výdaji se také počítá:

Obstarávání pohřbů dle zákona 30 000
Městská doprava (dopravní značení, dopravní obslužnost) 1 893 790
Fond rozvoje bydlení (půjčky občanům) 200 000
Opravy památek v městské památkové zóně 450 000
Opravy v ZUŠ Jindřicha Jindřicha podle nájemní smlouvy 350 000
Daň z příjmů za město 17 600 000
odpočty DPH minus 3 000 000
Provozní náklady Varovného systému obyvatelstva 8 000
Protidrogová prevence 10 000
Univerzita III věku GJŠB 80 000
Dívka Šumavy 25 000
Příspěvek Klubu českých turistů
(pojjištění Kurzovy věže na Čerchově) 3 110

Kapitálové výdaje:
Doplatek za nový územní plán  Domažlice – I etapa 300 000

Nákup automobilu 300 000
IT progr  vybavení 100 000
Web  stránky města 200 000
Kamera na kruh. objezd 94 540
Výkupy staveb – sportovní hala TJ Jiskra a pozemky 5 367 600

Nákup akcií CHVaK 1 300 000
Dotace zimní stadion 1 500 000

Některé z příjmů města:

Příjmy z pokut:
Odbor životního prostředí 10 000
Odbor správní    60 000
Živnostenský úřad    100 000
Odbor přestupkový    2 060 000
Městská policie 1 000 000

Pohřebnictví:
Poplatky za hrobová místa, náhrady za vypravené pohřby⋌530 000

Nájmy:
Lesy, pozemky, budovy 17 362 000
Pronájmy od příspěvkových organizací města 3 294 890
Nájemné od společnosti CHVaK 14 490 000

Parkovací automaty a karty: 5 200 000
Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad : 1 200 000
Kapitálové příjmy rozpočtu:
Prodej pozemků a nemovitostí 3 600 000
Prodej bytů 2 000 000
Příjem z prodeje nemovitostí v lokalitě Na Bábě 35 000 000

Příspěvky:

Příspěvky na sport 6.200.000 (budou rozděleny v grantovém řízení)
Příspěvky zdravotnictví a sociální oblast 1 000 000 (Diecézní charita Plzeň  450 000 a grantové řízení 550 000  )
Příspěvky na kulturu 1 125 000 (Pro grantové řízení je připraveno 1 100 000 , na věcné dary 10 000 a na akce Den s Integrovaným záchranným systémem a Mladý záchranář 15 000 )