Kaufland v Domažlicích je černá stavba. Byl  postaven, zkolaudován a už tři roky funguje jako největší obchodní centrum ve městě, to vše ale na základě neplatného, soudem zrušeného stavebního povolení.

Domažlický odbor výstavby a územního plánování, který je příslušným stavebním úřadem a který závadné povolení vydal, proto 3. listopadu 2011 zahájil řízení na odstranění stavby. Rozhodnout o osudu obchodního centra měl podle zákona do 30 dnů, do dnešního dne tak však neučinil.

„Navíc domažlický stavební úřad řízení o odstranění stavby nezákonně přerušil,“ poznamenal Daniel Balcar z občanského sdružení TUSTA. které sdružuje občany, jimž jsou domažlický Kaufland i chování úředníků trnem v oku.

Vlastník stavby, developerská firma InterCora, totiž podal žádost o dodatečné povolení stavby, kvůli čemuž se domažlický úřad rozhodl řízení o jejím odstranění přerušit. Řízení o dodatečném povolení Kauflandu však úřad přerušil také, protože InterCora neposkytla dostatečnou dokumentaci.

Sdružení TUSTA tvrdí, že jelikož stavebník dokumentaci nedoložil, nemělo být podle stavebního zákona řízení  o odstranění stavby přerušeno.  

„Naopak mělo v něm být pokračováno vydáním rozhodnutí o odstranění stavby, přičemž lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí proběhla už 3. prosince 2011. Řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby jsou dvě na sobě nezávislá řízení, přičemž podle zákona má přednost odstranění stavby před případným vydáním dodatečného povolení,“ prohlašují členové sdružení a poukazují na to, že stavební úřad informaci o řízení o dodatečném povolení Kauflandu nezveřejnil. „Vedoucí stavebního úřadu k této věci sdělila, že nejprve nefungoval systém a později už na povinnost vyvěsit dokument na úřední desce zapomněla,“ poznamenává Balcar.
Domažlický stavební úřad nyní poskytl firmě InterCora čas na to, aby si řádně doplnila žádost o dodatečné povolení stavby Kauflandu – má lhůtu až do 30. září.

„Dle našeho názoru se jedná o dobu nepřiměřeně dlouhou, protože tato lhůta o devět měsíců překračuje lhůtu, kterou ukládá zákon stavebnímu úřadu pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby,“ namítá sdružení. Připomíná také, že Město Domažlice je účastníkem celého řízení a mělo by do něj vstoupit.

Vedoucí domažlického odboru výstavby a územního plánování Ivana Sladká k výše zmíněným záležitostem pouze poznamenala, že Občanské sdružení TUSTA zažádalo Krajský úřad Plzeňského kraje o opatření proti nečinnosti domažlického odboru v záležitosti kolem Kauflandu a krajský úřad žádosti sdružení nevyhověl. „Konstatoval, že odbor výstavby není v řízení o odstranění stavby nečinný a že postupuje v souladu s právními předpisy,“ tvrdí Sladká. „Rovněž v ostatních záležitostech týkajících se Obchodního centra Kaufland postupuje odbor výstavby v souladu s právními předpisy,“ dodává.

Občanské sdružení TUSTA pokračuje v boji za odstranění Kauflandu a podává trestní oznámení na osoby v odpovědných funkcích domažlického stavebního úřadu pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.


Stanovisko sdružení TUSTA ke kauze nelegální stavby Kauflandu v Domažlicích

Je realitou, kterou každým dnem slýcháme ze sdělovacích prostředků, že nadnárodní společnosti si z ČR udělalY svůj „klondajk“, tento stát drancují a zotročují jeho obyvatele. Mnozí úředníci státní správy i místních samospráv jim v tom napomáhají, když v projednávaných řízeních vydávají chybná rozhodnutí, nedodržují stanovené lhůty, opomíjejí zveřejňovat důležité dokumenty a jiným podobným způsobem porušují zákon. V Domažlicích tomu bohužel není jinak. Místní stavební úřad od samého počátku nahrává stavebníkovi způsobem, který je prokazatelně za hranicí zákona. Koneckonců verdikt o nezákonnosti stavebního povolení na stavbu obchodního centra Kaufland musel vydat až soud, protože úředníci se nehodlali námitkami podanými v této věci zabývat. Avšak ani vydání tohoto soudního rozhodnutí úředníkům domažlického stavebního úřadu nebrání v tom, aby pokračovali v protiprávním postupu. Nadále ve svých rozhodnutích uplatňují své „chodské právo“. Bohužel vedení města je naprosto laxní a přestože je o těchto skutečnostech informováno, nečiní žádné kroky k nápravě. Starosta nereaguje ani na písemné apely ohledně vážného porušování práv občanů v souvislosti s ilegální stavbou Kauflandu v Domažlicích. Přestože je povinen odpovědět do třiceti dnů, na jeho reakci marně čekáme již osmý měsíc! Když dnes starosta tvrdí, že nebylo v silách jeho ani města zasahovat do řízení týkajících se stavby KauflandU, protože tuto zdědil po svém předchůdci, nezakládá se toto tvrzení na pravdě. Město Domažlice bylo účastníkem stavebního řízení a jako takové mělo i svá práva do řízení zasahovat, činit podání apod. Pokud to neučinilo, nesplnilo svoji povinnost vůči občanům a svým jednání strpělo černou stavbu na svém území, čímž samo ukázalo veřejnosti, že žít za hranicí zákona je dnes normální. Pokud panu starostovi opravdu leží osud města a jeho občanů na srdci, jak říká, má teď jedinečnou příležitost tomuto tvrzení dostát, protože také v současně probíhajícím řízení o odstranění stavby obchodního centra Kaufland je město Domažlice účastníkem. Stavební úřad opět porušil zákon, když toto řízení přerušil a nyní je právem i povinností Města Domažlice a jeho starosty do řízení vstoupit a toto usnesení odvoláním napadnout. Lhůta pro podání odvolání proběhne již za několik dnů a bude velmi zajímavé postup vedení města v této věci sledovat.    Občanské sdružení TUSTA