V sobotu se bude v Jivjanech slavit. Malá obec, spadající spolu s Ostromečí pod Velký Malahov, si letos totiž připomíná jubilejní devítisté výročí od úplně první písemné zmínky o obci. Na tuto sobotu připravilo vedení obce bohatý celodenní program oslav, na které jste i vy, čtenáři, srdečně zváni. Mezitím s námi můžete stručně nahlédnout do minulosti i současnosti obce.

Historie

Za datum založení kláštera v Kladrubech je považován rok 1115. V listině potvrzující vlastní založení benediktinského opatství jsou vyjmenovány i vsi, jejichž obyvatelé se stali klášterními poddanými. Zmíněny jsou i Jivjany.

Slovo starostyVážení přátelé, jelikož tohoto krásného jubilea se máme možnost dožít právě my, kteří tady dnes žijeme, oslavme toto společně. Při této slavnostní příležitosti jsme si dovolili shrnout uplynulé roky a století v knize, kterou dnešním dnem nabízíme široké veřejnosti, aby jsme všichni byli seznámeni s tím, jak plynula léta v našich obcích Jivjany, Velký Malahov, Ostromeč. Dále jsme si dovolili uspořádat malou návesní slavnost a dát tím prostor k setkání všech lidí, kteří se do dnešní doby jakýmkoli způsobem zapsali do života této obce a i těch, kteří se nyní na jejím rozvoji podílejí. Rád vás přivítám na sobotní slavnosti a budu věřit, že si maximálně užijete hezký kulturní program, který jsme pro vás připravili.Václav Brichzin, starosta obce

Ve 14. a 15. století se o Jivja- ny dělil klášter se světskými majiteli. Byli to vladykové z Jivjan (nejslavnější Jindřich Žito, purkrabí na hradě Přimda, věrný služebník císaře Zikmunda) či Žákavci ze Žákavy. Z těchto let pocházejí i zprávy o existenci dvou jivjanských tvrzí. Berní rula z roku 1654 uvádí, že zde stálo 11 selských dvorů a 14 chalup. Sídlil zde i židovský obchodník. V roce 1785 byl klášter v Kladrubech zrušen. Majetek přešel do náboženského fondu. V roce 1825 koupil klášterní panství včetně Jivjan kníže Windischgrätz.

V roce 1848 je v českých zemích zrušena robota i vrchnostenský správní systém. Jivjany se stávají samostatnou obcí a součástí okresu Stříbro. V roce 1945 musí odejít německé obyvatelstvo. Od roku 1960 patří Jivjany do okresu Domažlice.

Život v Jivjanech ovlivňoval od nepaměti zde protékající Dudákovský potok, který za vsí napájí velký Jivjanský rybník. Selské statky postavené na středověkém půdorysu získaly svoji podobu na konci 19. a v první třetině 20. století. Jedním z nich je i statek čp. 17, který se nachází na východní straně návsi. Tři okna v průčelí dokumentují i rozdělení interiéru v přízemí hlavní světnice a přilehlé komory. Charakteristická pro danou oblast jsou i vrata a vrátka vedoucí do dvora. Podobné znaky nesou i další jiv- janské usedlosti.

Současnost

V posledních patnácti letech nového tisíciletí doznal život ve Velkém Malahově, Jivjanech a Ostromeči řady změn.

Realizací projektů se zlepšilo životní prostředí a služby pro obyvatele - rekonstrukce kaplí ve všech místních částech obcí, oprava kulturního domu a budovy obecního úřadu, oprava 16 památných křížů, výstavba víceúčelového sportoviště s umělým povrchem, oprava vodovodu, úklid veřejných ploch, opravy místních komunikací, zřízení kontaktního místa Czechpoint.

Rozšířily se rovněž společenské aktivity. Konají se obecní bály, pouťové zábavy a turnaje, oslavy Dne dětí, zájezdy na divadelní představení, setkávání u vánočních stromků spojená s pekařskou soutěží, zpívání koled, stavění májky, setkání seniorů, srazy rodáků a absolventů místních škol nebo třeba humorná letní Neckyáda.

Program Oslav:

Program oslav.

Nová kniha o obci

Nová publikace Marie Špačkové, vydaná u příležitosti 900. výročí, popisuje historii Jivjan, Ostromeče a Velkého Malahova. Na slavnostním zahájení oslav se bude konat křest knihy a autogramiáda.

Nová kniha o Jivjanech

Keltský skanzen v Jivjanech

Jednou z nejzajímavějších věcí, kterou můžeme v Jivjanech najít, je bezesporu keltský skanzen. V roce 2006 vzniklo ze skupiny nadšenců o keltskou historii a kulturu občanské sdružení Vousův kmen. Od roku 2009 pak členové sdružení budují skanzen v místech, kde v 15 až 17. stol. stávala jedna z bývalých jivjanských tvrzí. V současné době mají novodobí Keltové hotovou svatyni, mohylu, hrnčířskou dílnu a dílnu koláře, velkou sýpku a část opevnění. Právě pracují na dominantách skanzenu velkém obytném domu a věžovité vstupní bráně. Akce pořádané na skanzenu jsou zaměřeny nejen na oživení starých řemesel a jejich názornou ukázku, ale i na ukázky válečného umění či přednášky našich předních archeologů a historiků. Keltský skanzen budete moci navštívit i v rámci sobotních oslav.

Vousův kmen

Pomník Hanse Kudlicha

MUDr. Hans Kudlich (1823 -1917) byl jedním z nejmladších poslanců zvolených v revolučním roce 1848 do sněmu Rakouského císařství. Jako jeden z prvních vystoupil s návrhem, aby byl zrušen poddanský poměr, a to i se všemi povinnostmi. Ke zrušení roboty a vrchnostenského systému došlo 7. 9. 1848 na základě dekretu vydaného císařem Františkem Josefem I. (vládl 1848 - 1916). Kudlichův pomník byl v Jivjanech postaven v r. 1931, pak obnoven v r. 2007.

Jivjanská Kaple

Kaple Povýšení svatého Kříže stojí na místě barokní Růžencové kaple (1787). Byla postavena roku 1928 v tzv. historizujícím slohu, který připomíná styl románský a gotický. Na jižní vnější zdi se nachází pamětní deska se jmény obětí 1. světové války. Kaple byla naposledy opravena v roce 2014, věžní hodiny začaly „jít" v roce 2015.