Jak se krajský úřad vyrovnal s navracením regulačního poplatku tak, aby nebyl porušen zákon?

„Způsob kraj zvolil zcela záměrně. Jeho cílem totiž není přenášet odpovědnost za případné porušení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění na zdravotnická zařízení nebo na pacienty. Zdravotnická zařízení mají ze zákona povinnost regulační poplatky od pacientů vybírat. Plzeňský kraj je proto nehodlá nutit k tomu, aby porušovala povinnost, kterou jim stanoví zákon a poplatky nevybírala,“ říká tisková mluvčí KÚ PK Jana Filípková.

Ani pacienti nemusejí porušit zákon, který jim ukládá, aby regulační poplatky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče hradili. V případě, že budou chtít již zaplacené poplatky vrátit, mohou je přijmout zpět formou daru.

„Zvolí-li pacient proplacení daru na účet u peněžního ústavu, obdrží dar kraje nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti a to bez ohledu na to, o jak velký finanční dar žádá. Bude-li pacient požadovat poskytnutí daru poštovní poukázkou, jsou lhůty k proplacení daru skutečně delší. Ovšem částky, o jejichž poskytnutí pacient žádá, se sčítají. Překročí-li proto v součtu 300 korun, obdrží pacient dar nejpozději do tří měsíců od dosažení této částky. Lze proto předpokládat, že většina pacientů delší lhůty k proplacení daru vůbec nepocítí,“ vysvětluje Filípková..

Tento postup podle prohlášení ´kraje´ pacienta nijak nezatíží, administrativní a finanční zátěž na sebe přebírá zdravotnické zařízení a Plzeňský kraj. Ten pověřil svá zdravotnická zařízení, aby vyřídila veškerou administrativu. Pacient svůj zájem stvrdí jediným podpisem. „Zdravotnická zařízení pak k vyřízení administrativy využívají svých stávajících informačních systémů, aby nedocházelo ke zvyšování provozních nákladů,“ dodává mluvčí krajského úřadu.

Zaplacené regulační poplatky bude Plzeňský kraj pacientům kompenzovat na základě žádosti, jejímž prostřednictvím pacient požádá o to, aby mu kraj poskytl dar odpovídající výši zaplaceného regulačního poplatku.

„O poskytnutí daru konkrétním příjemcům bude vždy jednou měsíčně rozhodovat Rada Plzeňského kraje, do jejíž kompetence zmíněná problematika patří. Jakým způsobem bude Plzeňský kraj kompenzovat pacientům zaplacené regulační poplatky v sedmi zdravotnických zařízeních na území Plzeňského kraje od 1. února 2009, schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 30. ledna 2009,“ zakončila mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Filípková.

Kde všude můžete žádat po ošetření o navrácení regulačního poplatku?
Zařízení spadající pod Plzeňský kraj:
Domažlická nemocnice, a. s., Klatovská nemocnice, a. s.,
Stodská nemocnice, a. s., Rokycanská nemocnice, a. s.,
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.,
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o.,
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje zajišťující lékařskou službu první pomoci z výjezdových stanovišť Plzeň–Lidická ul., Kralovice, Stod, Vlčice, Radnice, Stříbro, Domažlice, Klatovy a Sušice – v areálu Nemocnice Sušice, o. p. s.