Nevyměňme zdraví za levné rohlíky!

Každý si dokážeme představit situaci, jaká by nastala, kdyby si kdokoliv z nás „obyčejných“ občanů vystavěl svůj dům, garáž nebo jinou stavbu v rozporu se zákonem a užíval ji bez řádného stavebního povolení. Je jisté, že by sankce na sebe nedaly dlouho čekat a po nutném řízení o odstranění stavby by přijel buldozer. Není důvodu domnívat se, že stavba Kauflandu je něčím výjimečným a že se na ni nevztahují stejné zákony. Je jen otázkou, jaký vývoj bude zmíněné řízení, které stavební úřad doposud z neznámých důvodů nenařídil, mít. V samotném řízení bude posuzováno, zda ke stavbě může být vydáno dodatečné stavební povolení či nikoliv. K tomu bude majitel povinen doložit nová stanoviska všech dotčených orgánů. Na stolech výše zmíněných úřadů se tedy znovu objeví žádosti o vydání kladných posudků a bude nyní jejich záležitostí celou stavbu z mnoha hledisek posoudit. Mimo jiné by měl být posuzován vliv stavby na životní prostředí. Ten je však už nyní s ohledem na výše uvedené výsledky měření ovzduší životu nebezpečný. Právě zmíněné měření ovzduší by vedle ostatních parametrů (hlučnost, posouzení dopravní situace) mělo být hlavním argumentem při rozhodnutí o budoucnosti stavby.

Bude nutné, aby se úředníci všech dotčených orgánů vyjádřili velmi odpovědně a aby se vedení města jako přímý účastník řízení postavilo na stranu svých občanů. Také každý z nás osobně by měl k této věci přistoupit s nejvyšší mírou odpovědnosti a uvědomit si opravdové priority. Každý občan má podle Listiny základních práv a svobod zákonné právo na své zdraví.

Rodiče a učitelé dětí, které jsou provozem Kauflandu postiženy nejvíce, by se měli obrátit na ředitele základní školy a zastupitele města Mgr. Ivana Rybára, aby je informoval o všech aspektech celé věci, uvedl zdravotní a jiná rizika pro stovky školáků a jejich učitele. Stejně tak by se o dění okolo této stavby měly zajímat i rodiče dětí navštěvujících nedaleké gymnázium. Právě dnes, v době, kdy má být zahájeno zmíněné řízení, jsou tyto otázky velmi aktuální a už nikdy nebude možné ovlivnit výsledek více než v současnosti. Účastníkem řízení se může stát kterýkoliv občan, je-li členem sdružení, které se do stavebního řízení přihlásí (např. sdružení rodičů?).

Uvědomme si, že nic není důležitější než naše zdraví, které nám již nikdo nenahradí. Zájmy žádného soukromého investora, ale ani pohodlí nákupu nestojí za zničené zdraví nebo dokonce životy občanů. Nenechme se manipulovat lákavými cenovými nabídkami a zotročovat své město existencí této doposud nepovolené stavby!

Ze zisků Kauflandu v našem městě nezůstane ani koruna a pokud zaplatí nějaké daně, bude tomu tak nejspíše v sousedním Německu, kde má svůj domov. Trvejme na tom, aby město jako účastník zmíněného řízení, vystupovalo aktivně ve prospěch občanů a jejich životních podmínek! Trvejme na zrušení kolaudačního souhlasu, které nemá oporu v platném stavebním povolení! Trvejme na čistém vzduchu a dopravě bez kolapsů! Povinností představitelů města je starat se o blaho jeho občanů, proto se každý z nás může obrátit na poslance, hejtmana, starostu, radu či zastupitele, kterým dal hlas ve volbách, a požadovat od nich informace. Každý veřejný činitel, úředník, starosta, zastupitel atd. může činit jen to, co mu zákon výslovně dovoluje. Každý občan může všechno, co mu zákon nezakazuje. Využijme tedy svých práv a trvejme na tom, aby odpovědné osoby činily, co jim zákon ukládá! Uvědomme si, že my, občané, jsme v roli jejich zaměstnavatelů a povinností každého zaměstnance je vykonávat svědomitě svoji práci. Zajímejme se o veřejné dění a nenechme se odradit řečmi o nutnosti jiných důležitějších projektů. Co je důležitějšího než podmínky, ve kterých žijeme, naše zdraví a životy našich dětí?

Další vývoj případu pouze v mezích zákona!

OS Tusta není a ani nemůže být tím, kdo by chtěl zavírat Kaufland. Je sdružením občanů, které štve zpupnost některých úředníků a porušování zákonů. Neříkáme, jaká rozhodnutí by měla nebo mají být v souvislosti se stavbou Kauflandu vydána, tvrdíme ale, že má být za všech okolností dodržen zákon. Není možné, aby bylo měřeno každému rozdílným metrem, a pokud zmíněná stavba zákonné podmínky nesplní, nechť také neexistuje.

Vadí nám bohorovnost, s níž odpovědné osoby k již prokázaným deliktům některých úředníků i nadále přistupují, aniž by je řešily. Nadále se budeme ptát, jak je možné, že referent Zelenka a vedoucí stavebního úřadu dosud zastávají své funkce, a jak je možné, že poměry panující na Stavebním úřadě MÚ Domažlice dávno nešetří policie. Budeme se ptát i na další důležité věci, které se týkají života v našem městě. Všechny spoluobčany vyzýváme – nemějme obavu vyjádřit svůj názor, sledujme dění okolo nás a projevujme svoji svobodnou vůli! Na to máme právo a především - nikdo jiný to za nás neudělá!

Autor: Občanské sdružení Tusta