Odpovědnost za tento stav nesou konkrétní osoby


Bylo by krátkozraké považovat referenta domažlického stavebního úřadu Radka Zelenku za jediného viníka vzniklé situace. Ze zjištění deníku Právo vyplývá, že se pan Zelenka bezpochyby podivných machinací okolo povolované stavby velmi aktivně účastnil. Dost možná si díky tomu upevnil svoji pracovní pozici a také si nejspíše přilepšil umístěním billboardu Kaufland na svém domě. To ovšem je pouze vedlejším produktem tzv. veřejného zájmu, prosazovaným bývalou radou města a zastupitelstvem v čele s Janem Látkou a Jaroslavem Bauerem a jim nakloněnými zástupci některých úřadů. Ironií je, že první z jmenovaných je dnes členem Výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR a druhý náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu!
Svá kladná stanoviska k současné stavbě ale také vydala řada dalších institucí, v jejichž čele stály konkrétní osoby. Okresní hygienická stanice v Domažlicích vydala svůj souhlas se stavbou podepsaný MUDr. Michalem Koptíkem. Pod stanoviskem odboru kultury MÚ je podepsán Ing. František Kroc. Za současné dopravní řešení nese odpovědnost Ing. Jaroslav Mecl z Policie ČR, Dopravního inspektorátu Plzeňského kraje. Vše zastřešil tehdejší vedoucí stavebního úřadu Zdeněk Krautwurm a již zmiňovaný referent Zelenka.


Dnes je situace taková, že OD Kaufland stojí a funguje již více než dva roky bez platného stavebního povolení! Stavební úřad ani současné vedení města Domažlice po celou dobu neprojevily žádnou snahu vypořádat se s tímto protiprávním stavem. Teprve v srpnu letošního roku splnil Stavební úřad svoji zákonnou povinnost a samotné stavební řízení v návaznosti na rozsudek z dubna roku 2009 zastavil.


Po prvním jednání OS Tusta s nově zvoleným starostou Ing. Miroslavem Machem se zdál být přístup nového vedení města vstřícnější. Pan starosta zpočátku tvrdil, že je mu stavba Kauflandu také trnem v oku a přislíbil dohled nad dodržováním zákonných postupů a snazší přístup k informacím (na které má každý občan stejně zákonné právo). Postupem času se ale bohužel ukázalo, že také toto vedení města je stavbě nakloněno, protože ze slibovaného nebylo splněno nic.

Apely na to, aby město v době, kdy to ještě bylo možné, stavbě zabránilo, tedy ve chvíli, kdy bylo ze zákona účastníkem stavebního řízení, vyzněly naprázdno. Starosta argumentoval tím, že by město muselo investorovi zaplatit vysokou částku za zmařenou investici. Zde je nutné poznamenat, že nejen podle právního názoru odborníků, ale už prostým selským rozumem je jasné, že není možné upřednostňovat jakýkoliv finanční nebo osobní zájem před zákonem.

Naopak je zákonnou povinností města jako zřizovatele Stavebního úřadu dohlížet na jeho práci. Do funkce vedoucí Stavebního úřadu Domažlice mezitím nastoupila Ing. Ivana Sladká, která, ač to bylo její povinností, nezajistila zákonný postup při stavebním řízení, vydání stavebního povolení a taktéž neověřila kolizi kolaudace s rozsudkem krajského soudu. Vedení města se ve stavebním řízení zdrželo jakýchkoliv námitek, neprojevilo nejmenší aktivitu a tak zpečetilo následnou katastrofu.


Důsledkem jednání těchto osob je také v neposlední řadě to, že si řada obyvatel na nakupování v Kauflandu již zvykla. Proto když v srpnu vydal krajský úřad rozhodnutí, ze kterého vyplývá povinnost domažlického Stavebního úřadu zahájit řízení o odstranění stavby OD Kaufland, budou se občané právem dotazovat, proč a kým byla stavba povolena v této lokalitě. Proč nebyla zbudována jako jinde na volných pozemcích za městem s dostatkem prostoru a s minimálními dopady na zdraví občanů, především dětí, dopravní situaci a urbanismus?


Autor: Občanské sdružení Tusta


Další pokračování stanoviska vám přineseme v úterý.