Od vstupu developerské společnosti Intercora do Domažlic se záměrem postavit v historickém centru obří betonovou stavbu, již uplynulo několik let. Během této doby došlo k mnoha událostem, které kontroverzní projekt doprovázejí.

V té době bylo založeno Občanské sdružení Tusta, které vzniklo především proto, že tehdejší vedení města výstavbu obchodního centra prosazovalo velmi vehementně a bezohledně a už tehdy existovaly vážné a z dnešního pohledu opodstatněné obavy z toho, že nebude zaručeno nestranné posouzení celého projektu některými příslušnými orgány a že bude upřednostňován zájem soukromého investora na úkor občanů, historického rázu města a především zhoršení životních podmínek.

Co dnešnímu velkému problému předcházelo ?

Již od samého počátku bylo jasné, že domažlický Stavební úřad prostřednictvím nám všem v poslední době důvěrně mediálně známým referentem Radkem Zelenkou hodlá stavbu stůj co stůj povolit. Stavební úřad se v průběhu územního řízení vůbec nezabýval tím, zda podklady, které stavebník (společnost Intercora) k řízení předložil, odpovídají skutečnosti. Jednalo se především o zkreslené údaje o plánovaném počtu vozidel, která měla k obchodnímu domu přijíždět. Již v té době bylo znečištěné ovzduší a hluk v Komenského ulici za hranicemi zdravotní škodlivosti (byly překročeny povolené limity) a výstavba a provoz plánované stavby by býval situaci dále dramaticky zhoršil. Pokud by dotčené orgány bývaly měly zájem o prokázání všech skutečností a vzaly by v úvahu zkušenosti z jiných podobných lokalit, byly by zjistily, že plánovaný pohyb a počet průjezdů vozidel v okolí stavby stavebník pětinásobně podhodnotil!

Ve stanovisku Památkového ústavu Plzeň ze dne 06. 03. 2007 (zaslaného odboru památkové péče MÚ Domažlice), se opakovaně konstatuje, že v souvislosti s uvažovanou výstavbou OD Kauflan, nepovažuje za příznivou volbu železobetonovou konstrukci haly s ohledem na její dlouhou životnost - tedy, že tato stavba je v lokalitě historického centra města naprosto nevhodná. Odbor památkové péče MÚ Domažlice v návaznosti na tento posudek vydal Stavebnímu úřadu k plánované stavbě negativní stanovisko. Během krátké doby však stejný úřad změnil názor a vydal ke stejnému projektu stanovisko zcela opačné a stavbu označil za přípustnou. Doklad s původním negativním stanoviskem navždy nenávratně zmizel ze spisu! Proč? Vzhledem k tomu, že je podle zákona stanovisko Památkového ústavu pouze doporučující, dozvěděli se jeho pracovníci o demolici části historického domažlického pivovaru až z tisku!

Neobjasněná ztráta dokladů ze spisu není jediným velmi podezřelým případem ve fungování místních úřadů. K plánovanému objektu bylo potřeba zajistit patřičný prostor na vjezdu do areálu, proto Stavební úřad povolil ubourání části historického domu č.p. 10 v Komenského ulici, a to opět v rozporu se zákonem. Stejné to bylo také se žádostmi občanů o poskytování informací. Ty prostě od těchto úřadů nebylo možné získat. Důležité dokumenty, které byl stavební úřad povinen zveřejňovat na úřední desce města, byly chaoticky přemisťovány do různých vývěsek a mnohdy umístěny v pro veřejnost nepřístupných místech. Zcela na místě je otázka – proč?

Obdobná situace jako v územním řízení se opakovala také u řízení stavebního. Stavební úřad námitky občanů a sdružení opět ignoroval a vypořádal se s nimi tak, že v rozporu se zákonem po více než třech letech stavební povolení vydal! Protože odvolání podané Občanským sdružením Tusta bylo Krajským úřadem v konečné fázi zamítnuto, nezbylo, než se obrátit na soud. Ten v dubnu 2009 dal občanskému sdružení za pravdu a stavební povolení v celém rozsahu zrušil a vrátil k novému projednání. Po vynesení rozsudku, v době, kdy probíhala lhůta o nabytí právní moci, náhle domažlický Stavební úřad zastoupený referentem Zelenkou vydal kolaudační souhlas s touto stavbou! Učinil tak přesto, že mu výsledek soudního řízení byl znám.

Autor: Občanské sdružení Tusta

Vdalším pokračování stanoviska se dočtete o tom, jaké jsou nyní podle sdružení důsledky postavení Kauflandu.