Není pravda, že způsobem, jakým je v článku uvedeno, se lze legálně bránit zahnízdění ptáků. To lze prakticky provádět pouze různými druhy plašících zařízení (vlající pentle apod.) před vybudováním hnízd. Pokud jsou hnízda již stavěná nebo hotová, lze zabránit znečištění fasády a okolí hnízda přiděláním ploché destičky pod hnízdo pro zachycení trusu tak, aby nedošlo k poškození hnízda a ptákům nebyl znemožněn přístup k němu.

Úmyslně odstraňovat hnízda je zakázáno bez ohledu na roční dobu. Jde o činnost protiprávní, a tedy sankcionovatelnou podle výše uvedeného zákona. Ochranu ptáků řeší zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 50 u druhů zvláště chráněných a § 5a u ostatních druhů. Lepená „hliněná“ hnízda pod horními římsami domů buduje buďto vlaštovka obecná (Hirundo rustica) nebo jiřička obecná (Delichon urbica).

Vlaštovka je druh zvláště chráněný v kategorii ohrožení. K jakémukoliv zásahu do jejich přirozeného vývoje včetně zásahů do jejich sídel (tj. hnízd) je nutné opatřit si předem výjimku, kterou vydává odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jiřička obecná není druhem zvláště chráněným v ČR, je však chráněna obecnou evropskou směrnicí o ptácích, která je rovněž zakotvena v naší legislativě. Proto je k zásahům do jejího vývoje vč. sídel nutné povolení, které vydává odbor životního prostředí územně příslušného úřadu s rozšířenou působností (na území domažlického okresu tedy MěÚ Domažlice, Horšovský Týn, Stod ).