K tomuto výročí zastupitelstvo obce ve spolupráci s místními spolky uspořádalo oslavy s rozmanitým programem. Přípravy na tuto událost přitom započaly již před třemi roky zřízením přípravného výboru oslav.

Obec rovněž při této příležitosti vydala unikátní publikaci 900 let obce Horní Kamenice, která mapuje historii oblasti Horní Kamenice od střední doby bronzové až po současnost a kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě. Sepsal ji kamenický rodák Jaroslav Šídlo s kolektivem, za velkého přispění již devadesátileté paní Anežky Fišerové.

Program dnešních oslav:

9:00 – zahájení u OÚ, odhalení pamětní desky, položení věnce k pomníku
9:00-12:00 a 14:00-16:00 – výstava kronik, fotografií, archeologických vykopávek z katastru obce a prodej upomínkových předmětů na OÚ.
9:15-17:00 – výstava hasičské techniky u hasičárny.
9:15-17:00 – výstava mysliveckých trofejí ve sport. místnosti u hospody.
9:15-12:00 a 13:00-16:00 – promítání z dění v obci v přísálí hospody.
10:30-11:45 – mše svatá v kapličce.
13:00 – zasazení pamětní lípy v parku.
14:00-17:00 – zápas v malé kopané na hřišti za ČOV mezi týmem Horní Kamenice a herci z týmu Arabela (Roman Skamene, Jaroslav Sypal, Petr Vojnar, Martin Maxa, Zbyněk Drda, Jan Antonín Duchoslav a další).
13:15 – taneční zábava za hospodou – hudba Hájenka.
17:30 a 19:30 – vystoupení šermířů ze skupiny Kargen Staňkov.
21:30 – ohnivá show šermířů ze skupiny Kargen Staňkov.

Historie obce:

Horní Kamenice se nachází mezi Staňkovem a Holýšovem. Rozkládá se na obou svazích údolí Srbického potoka na okraji rozlehlého polesí Vytůň.

Krajina v okolí dnešní Horní Kamenice byla osídlena již v pravěku, jak dokládají poměrně četné archeologické nálezy. Ty svědčí zejména o trvalejším sídlení od střední doby bronzové (cca 1500 př. n. l.) do sklonku starší doby železné (cca 500 př. n. l.). Památkou jsou pohřební mohyly, dodnes dobře zachovalé na několika místech v polesí Vytůň.

První písemná zmínka o vsi Kamenice se objevuje v zakládacích listinách kladrubského kláštera a je datována k roku 1115. V této době ještě nelze v pramenech odlišit Kamenici Horní a Dolní. Tradiční výklad historiků se však spíše přiklání k verzi, že se zpráva týká Kamenice Horní.

Dějiny obce jsou od poloviny 14. století spjaté s rodem Bohuchvalů z Hrádku, sídlícím na hradě Lacembok. Po vypálení hradu husity r. 1422, budují Bohuchvalové tvrz v Horní Kamenici, kterou pak spolu se vsí drží až do konce 15. století. Pozůstatky hradu Lacembok jsou dodnes patrné. Nacházejí se v jižní části katastru obce asi 2km od jejího středu.

V 16. a 1. pol 17. století vlastní Hornokamenickou tvrz i ves rod rytířů ze Šlovic. Na sklonku tohoto období tvořilo vesnici podle údajů tzv. Berní ruly devět poddaných a jejich rodiny. V roce 1677 se Horní Kamenice stává součástí rozsáhlého horšovskotýnského panství Trauttmansdorfů.

V polovině 18. století žilo ve vsi 90 poddaných. K roku 1839 je pak evidováno 347 obyvatel žijících ve 44 staveních.
Dnešní Horní Kamenici tvoří dvě hlavní části, které odděluje Srbický potok. Historicky starší je část ležící západně od potoka.

Rámcově je zde zachováno prvotní rozvržení vsi. Tvořil ji areál bývalého panského dvora se zachovalou starobylou budovou sýpky, která dříve bývala sídlem panského šafáře a původní náves obklopená selskými usedlostmi. V prostoru mezi panským dvorem a návsí u hlavní silnice stojí kaple sv. Jana Nepomuckého vystavěná r. 1902 po požáru kaple na návsi. Rozlehlejší je část obce východně od potoka, kde se mísí novodobá zástavba s původními staveními tzv. domkářů a chalupníků.

V současnosti žije v Horní Kamenici přibližně 220 obyvatel, kteří mají k dispozici prodejnu, hostinec, tenisové, nohejbalové a volejbalové kurty, nově i víceúčelové hřiště. Návštěvníkům nabízí obec klidné prostředí, které je využíváno zejména cykloturisty.