Během dvanácti let (1890 – 1902) bylo postaveno, hlavně zásluhou tehdejšího purkmistra, velkoobchodníka, vzdělaného člověka, domažlického mecenáše Petra Hany, šest krásných objektů v tomto stavebním slohu.

Románské, gotické, barokní a empírové stavby minulých století byly v části historického jádra města i přes nevoli některých architektů – památkářů, obohaceny italskou a francouzskou renezancí (14. – 15. stol.) – novorenezancí.

Téměř současně s výstavbou radnice (1891 – 93) je stavěna obecná a měšťanská škola chlapecká (1890 – 92), bytový dům Petra Hany čp. 76 na náměstí (1894 – 1895), obecná škola dívčí (1900 – 1901), další dům Petra Hany čp. 168 v Kostelní ulici (1900 – 02) a objekt domažlické pošty.

V dnešní historické zkratce bych rád čtenáře Domažlického deníku seznámil s genezí obecné a měšťanské školy chlapecké a dívčí a navázal tak na článek o výstavbě radnice.

Stavba budovy pro obecnou a měšťanskou školu pro hochy byla zahájena sedm měsíců před pracemi na domažlické radnici v srpnu 1890 na Týnském předměstí. Usnesení místní školní rady za předsednictví Petra Hany, starosty královského města, tak dne 22. 10. 1889 rozhodlo a o den později potvrdilo i obecní zastupitelstvo. Školní rada se dále 6. 11. 1889 usnesla vypsat ceny za konkurzní stavební plány v částce 500 a 300 zl. Dne 15. 1. 1890 se konala komisionelní obhlídka staveniště a stavební místo bylo potvrzeno. Obec koupila stavební pozemek za 15200 zl.

Dne 23. 3. 1890 se sešla porada znalců k prohlédnutí pěti došlých návrhů projektů. Zhotovení bylo svěřeno domažlickému staviteli Ing. Františku Pekovi a architektu Draxlerovi. Dne 28. 6. 1890, na základě ofertního řízení, převzal Jan Molek z Nového Strašecí stavbu školní budovy s rozpočtem 89000 zl. Dozor nad stavbou byl svěřen architektu Václavu Kaurovi z Prahy, jehož zástupce Ing. Václav Vegner stavbu řídil. Dne 13. 7. 1891 se konalo slavností svěcení základního kamene a pamětní listiny byly uloženy do kamene pravého pilíře ve schodišti. Stavba byla dokončena 17. září 1892. Začátek školy a zároveň slavnostní vysvěcení nové školní budovy se konaly 18. září 1892. Pravidelné vyučování se zahájilo o tři dny později.
Osm let po dokončení výstavby chlapecké obecné a měšťanské školy a téměř s výstavbou obytného domu Petra Hany dochází v roce 1900 k výstavbě školy dívčí.

Dne 4. 3. 1899 rozhodla úřední komise o stavebním místě poblíž školy chlapecké. Místní rada poté vypsala termín na dodání studie. Na jaře roku 1900 se přikročilo ke stavbě. Detailní plány dle došlých náčrtů a dobrozdání komise c. k. okresní školní rady vypracoval Ing. František Pek. Provedení stavby bylo zadáno zednickému mistru Antonínu Ničovskému, který ji ještě týž rok zastřešil. Řemeslné práce byly vesměs zadány domácím firmám. S koncem roku 1901 byla škola slavnostně otevřena.

Obě školy ve svém novorenezančním stavebním slohu upoutávají stále pozornost návštěvníků Domažlic. Jejich urbanistické začlenění k hranicím historického jádra má dodnes svoje opodstatnění. Tehdejším architektům – urbanistům možno prominout jejich umístění k místní komunikaci, která před více jak 100 lety sloužila jen minimálnímu provozu. Z pohledu současných žáků nelze však neprotestovat proti vedení hlavního silničního průtahu při školách, neřešení obchvatu, a naopak nedávnému zvýšení zátěže novým příjezdem k nákupnímu centru Kaufland.

Obě školy jsou dnes stavebně propojeny jídelnou, kuchyní a družinou. Tvoří ucelený komplex s přilehlou tělocvičnou pro 915 žáků Domažlic a blízkého okolí, koncentraci, která si zaslouží zvýšené pozornosti.

Karel Frait

Budova školy v Domažlicích.Zdroj: Karel Frait