„Z rozpočtu města na ně bude vyčleněno 8,5 milionu korun," uvedla mluvčí Města Domažlice Kristýna Bublová.

Oproti předchozím letům došlo k rozdělení grantových programů do dvou skupin, podle toho, který z výborů je má ve své gesci. Výbor školství, mládeže a sportu připravuje doporučení pro zastupitele, kteří přidělení peněz schvalují, pro granty níže zařazené do rubriky sport. Výbor pro kulturu a cestovní ruch má na starosti granty v kulturní a sociální oblasti. Dříve o grantech jednaly oba výbory na společných jednáních.
Sport
Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2016
Dotaci lze čerpat na jednorázovou úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory), dále na drobné ceny pro účastníky (medaile, poháry, diplomy, cukrovinky), jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou akcí (např. kancelářské a psací potřeby, plakáty, letáky), úhradu nákladů na lektory, rozhodčí, porotce.

Otevřená sportoviště v roce 2016
Dotaci lze čerpat na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení související se zpřístupněním dotčeného sportoviště a na mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou po celou dobu volného zpřístupnění.
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016
Dotaci lze čerpat na úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo, náklady na rozhodčí, náklady na dopravu (spojené se soutěží), náklady na ubytování (spojené se soutěží), startovné na mistrovské soutěže.
Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2016
Dotaci lze čerpat na úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo náklady na rozhodčí, náklady na dopravu (spojené se soutěží), náklady na ubytování (spojené se soutěží), náklady na sportovní poháry, medaile, diplomy, startovné na mistrovské soutěže.
Podpora významných počinů v roce 2016
Dotaci lze čerpat na úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice nebo na pozemcích města Domažlice, náklady na rozhodčí, úhradu nákladů spojených s externími účastníky (pouze jednorázově na dané akci), jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou akcí (např. kancelářské potřeby, psací potřeby…).
Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016
Dotaci lze čerpat na náklady na dopravu a na ubytování (spojené se soutěží), startovné na mistrovské soutěže a na náklady spojené s reprezentací.
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2016
Dotaci lze čerpat na úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo, dále na náklady na rozhodčí, na dopravu a ubytování (spojené se soutěží), startovné na mistrovské soutěže.
Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016
Dotaci lze čerpat na náklady na dopravu a na ubytování (spojené se soutěží), startovné na mistrovské soutěže a na náklady spojené s reprezentací.
Kultura
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost
Dotaci lze čerpat na úhradu nájmu, výdajů na provoz (energie, topení) v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo území, na náklady na dopravu a ubytování členů (spojené se soutěží nebo vystoupením), spotřební materiál bezprostředně související s činností žadatele (např. kancelářské potřeby, notový materiál), členské poplatky (např. OSA, Dília, oborové sdružení, odborné spolky), zápisné při soutěžích, přehlídkách apod.
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty
Účelem je podpora vlastních aktivit občanů a spolků města Domažlice během jednorázových akcí. Dotaci nelze čerpat např. na stravování, dary (vyjma drobných cen pro účastníky akce), úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daní, telefonní poplatky a poplatky za internet, kancelářské potřeby a poštovné, pokuty, dodávky energií, účetní a právní služby, náhrady za použití vlastních nástrojů, aparatury nebo na výlety a pobytové akce (tábory).
Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost
Z tohoto grantu nelze hradit podobné výdaje, jaké jsou vyjmenovány u předchozího dotačního titulu.
Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů
Dotaci lze čerpat na jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s projektem, úhradu nákladů spojených s externími spolupracujícími (např. ilustrátor, odborný poradce, korektor, zvukový a hudební režisér, grafik), náklady na výrobu média.
Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice
Dotaci lze čerpat na stejné účely, které jsou uvedeny u předchozího grantu.
Sociální oblast:
Podpora celoroční činnosti – sociální oblast
Dotaci lze čerpat na náklady na činnost vynaložené v souladu s údaji uvedenými v žádosti o dotaci, provozní náklady (nájem, energie, vodné a stočné, teplo, plyn), náklady na spotřební a pomocný materiál, náklady na telekomunikační služby (telefony, internet), subdodavatelsky zajišťované služby, které nejsou předmětem činnosti žadatele, ale s jeho činností úzce souvisí, poštovné, náklady na pracovní cesty, mzdové náklady (max. do 80 % z požadované částky příspěvku), náklady na pojistné (pojištění majetku, pojištění dobrovolníků, pojištění spojená s registrací sociální služby), náklady na supervizi a vzdělávání zaměstnanců.
Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast
Tato dotace je určena na jednotlivé projekty v sociální oblasti zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel. Dotaci nelze čerpat na stravování, dary (vyjma drobných cen pro účastníky akce), úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daní, telefonní poplatky a poplatky za internet, kancelářské potřeby a poštovné, pokuty, náklady sankčního charakteru (např. penále aj.), dodávky energií, nákup materiálu a drobného dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, náklady na vzdělání žadatele – osoby, subjektu nebo jeho členů, bankovní poplatky, účetní a právní služby, výdaje související s aktivitami žadatele při přípravě a realizace akce, náhrady za použití vlastních zařízení, výlety a pobytové akce (tábory).
Jak postupovat?
Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti o její poskytnutí. Žadatel je definován v podrobnostech jednotlivých dotačních programech a mohou jím být právnické a fyzické osoby. Zpravidla jde o sportovní, kulturní, volnočasové, sociální či zdravotnické subjekty i soukromé osoby.
Granty budou vyhlášeny 1. února, uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů je stanovena na 21. února s výjimkami u dvou grantů.
Programy Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016 a Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016 byly vyhlášeny ve třech kolech. Žádosti pro první kolo se podávají od 1. do 21.2., pro druhé od 4. do 15. 4. a pro třetí od 7. do 18. 11.
Žádost musí být podána elektronicky na předepsaném formuláři. Podrobnosti o nutných údajích jsou k dispozici na webových stránkách města nebo na Odboru kancelář starosty, úseku školství a kultury.