Vlastnictví města připomíná právní ping-pong. V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku, který řeší i sloučení vlastnictví pozemků a budov na něm stojících, přešlo vlastnictví věže do majetku města. S tím se nechtěl smířit resort obrany, a po řadě jednání a návrhu na zápis změny do katastru nemovitostí byl loni v červenci objekt převeden zpět na armádu.

Domažlice proti zmíněnému návrhu podaly námitky 7. října. O čtvrt roku později (14. ledna) domažlický katastrální úřad rozhodl o zápisu vlastnického práva opět ve prospěch města Domažlice. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě prosincového stanoviska Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Plzni, který revidoval původní rozhodnutí domažlické pobočky katastrálního úřadu.

Nový stav se ministerstvu nelíbí.
„Obě stavby byly vybudovány z veřejných finančních prostředků pro potřeby ministerstva obrany. Považuji za nutné vyjádřit svoje přesvědčení, že oprávněným vlastníkem je stále Česká republika- ministerstvo obrany," připomněl Jan Novák, ředitel ministerské Agentury hospodaření s nemovitým majetkem v dopise, který adresoval vedení města a jehož cílem bylo požádat o narovnání vzniklého stavu, tj. o převedení nemovitosti zpět na armádu.
„Jsem připraven vyzvat příslušnou odbornou součást ministerstva obrany k podání žaloby o určení vlastnictví," popisuje v závěru ředitel Novák svůj postup v případě, že žádosti nebude vyhověno.

V minulém týdnu ji projednávali domažličtí zastupitelé a jednohlasně ji odmítli.
„Dohoda by znamenala dobrovolné vzdání se práva na tuto stavbu, která je zapsána v katastru jako vlastnictví města," konstatoval před hlasováním starosta města Miroslav Mach.

Nyní je Město Domažlice v katastru nemovitostí zapsáno jak vlastník pozemku, tak i stavby.

Pozemek byl historický majetek
Město Domažlice požádalo v roce 2013 Ministerstvo obrany ČR o vrácení tzv. historického majetku nacházejícího se v areálu Čerchova, mimo jiné pozemků pod vojenskou věží. Na základě usnesení vlády ze srpna 2013, kterým vláda vrácení požadovaného historického majetku schválila, bylo Ministerstvem v roce 2014 připraveno souhlasné prohlášení, na základě kterého byly městu vráceny i zmíněné pozemky. Souhlasné prohlášení ale obsahuje u každého z nich poznámku, že stavba zůstává ve vlastnictví ministerstva obrany.