Se schodkovým rozpočtem, v němž jsou výdaje o téměř 6,5 milionu korun vyšší než příjmy, jdou do roku 2016 Chrastavičtí. Důvodem je investice do kanalizace, bez níž se v budoucnu obec neobejde.

„Rozpočet na rok 2016 je postaven takto, protože předpokládáme zahájení rozsáhlé investiční akce spočívající v celkovém odkanalizování obce. Je to stěžejní akce pro rok 2016, která určitě přejde ještě do roku 2017," říká starosta Václav Petržík.

Chrastavičtí měli takzvaně nůž na krku, neboť jim skončilo povolení k vypouštění odpadních vod.

„Máme zažádáno o jeho prodloužení do doby, než budeme mít kanalizaci. Povolení nám dobíhá, samozřejmě na tu překlenovací dobu je potřebujeme," podotýká starosta.

Chrastavičtí nechali zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení nejen na kanalizaci, ale i na přípojky k jednotlivým do­mům.

„Stalo se tak na základě dohody s občany, nechtěli jsme, aby si každý občan musel zařídit stavební řízení na kanalizační přípojku. Obec soustředila všechny podklady, navíc když bude přípojek tolik, určitě se podaří vysoutěžit lepší cenu díla, než kdyby si přípojku každý občan nechával dělat individuálně. Občané nám pochopitelně budou muset uhradit část nákladů," vysvětluje.

Už v obci vědí, kdy uskuteční první výkop?

„V tuto chvíli si to netroufnu říci, neboť ještě nejsou ukončená všechna jednání s ministerstvem zemědělství jakožto poskytovatelem dotace. Ale předpokládáme, že k zahájení prací dojde v letošním roce," odpovídá starosta.

Investici pomohou Chrastavickým hradit úspory z předchozích let a také prodej cenných papírů i dlouhodobý úvěr.

„Co se týče cenných papírů, vložili jsme kdysi nějaké peníze do investičních fondů a nyní je využijeme," prozrazuje.

Mimoto se v Chrastavicích chtějí pustit do odbahnění rybníka na návsi.

„Podařilo se nám na ně získat dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkovských oblastí Plzeňského kraje. Odbahnění chceme realizovat v prvním pololetí," podotýká starosta Petržík.

Také vloni se podařila v Chrastavicích významná investice do obecní budovy, v níž se nachází hospůdka a společenský sál.

„Budova v obci stojí více než tři desítky let a vzhledem k tomu jsme uvažovali o opravě fasády i výměně výplní stavebních otvorů – tedy oken a dveří. Využili jsme vhodný dotační titul a zažádali jsme o peníze. Ty jsme dostali a mohli jsme kromě zmíněných úprav budovu také zateplit. Kromě toho, že budova dostala úplně nový kabát a prokoukla, bude mít podstatně nižší energetickou náročnost na provoz, což je velké plus do budoucna. Navíc jsme tam změnili také způsob vytápění, nyní je tam ekologický zplynovací kotel na dřevo," vypočítává Petržík s tím, že celkově stály tyto úpravy obecní budovy přes 1,5 milionu Kč.

Na závěr je nutné zmínit, že na celkové odkanalizování obce si Chrastavičtí museli počkat dlouhých 40 let.

„Do konce roku 1975 bylo vybudováno asi 300 metrů kanalizace," dozvídáme se z brožury vydané ke 2. srazu rodáků, která také uvádí, že rok nato ´spadly´ Chrastavice pod sousední Milavče a znovu se osamostatnily až v roce 1990.

Z rozpočtu Chrastavic na letošní rok

■ Příjmy celkem: 6 350 000 Kč

daň z příjmu + DPH 3 800 000 Kč

prodej dříví z obecního lesa 1 250 100 Kč

■ Výdaje celkem: 12 760 000 Kč

výstavba kanalizace 10 000 000 Kč

vodovodní přípojky 400 000 Kč

odbahnění návesního rybníka 340 000 Kč

opravy a udržování silnic 150 000 Kč

lesní hospodářství 160 000 Kč

■ Financování schodku: 6 410 000 Kč

přebytek z minulých let 3 8000 000 Kč

prodej cenných papírů 2 400 000 Kč

dlouhodobý úvěr 210 000 Kč