Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český les vznikla 1. srpna roku 2005, v sobou tedy oslaví jubileum. Po Brdech je druhou nejmladší CHKO v republice a péči zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se správou v Přimdě.

„V Českém lese zaniklo po druhé světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. Mnohá místa začala zarůstat, vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit. Po vzniku chráněné krajinné oblasti se proto mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější území,“ říká vedoucí přimdské správy Tomáš Peckert s tím, že vytvořili několik naučných stezek a připravili i Dům přírody. “Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva. Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit.“

Do českého lesa se vrací rysi

Do příhraničí se vypravili dvakrát i vědci, kteří zde v rámci mezinárodního projektu sledovali naši největší volně žijící kočkovitou šelmu – rysa. Díky nim byl potvrzen také pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Jedním z významných druhů Českého lesa je bobr evropský. Počet bobrů je v posledních 10 letech stabilní a na území CHKO se nachází kolem třiceti bobřích teritorií.

Nejcennější částí přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. „Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které zajišťujeme pravidelnou péči, například kosení, vyřezávání náletů či obnovu přirozené skladby zdejších lesů. Zásadní je i péče o vodní režim v krajině. Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři se obnovují zaniklé tůně,“ dále uvádí Peckert.

Před dvěma lety začala významná péče o Národní přírodní památku Na požárech. Podle ochránců má má zastavit zarůstání tohoto území lesem a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov řada vzácných rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní.

Na území CHKO Český les je evidováno 132 památných stromů rostoucích na 22 lokalitách. Jedná se o 12 skupin památných stromů a 10 samostatných exemplářů. Většina byla vyhlášena až po vzniku CHKO, posledním z nich je "Smrk na Karlově Huti".

V roce 2016 byl otevřen Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Návštěvnické středisko je pomyslnou vstupní branou do Českého lesa, expozice je zaměřená na proměny krajiny v čase a vzájemné působení a vztahy člověka a přírody. Dům přírody zajišťuje řadu doprovodných aktivit, exkurzí a programů pro školy.

Pojďte do přírodní rezervace s průvodcem

Na sobotu (1. srpna) ochránci přírody připravili komentovanou vycházku přírodními rezervacemi. Sraz pro veřejnost je v deset hodin v místech bývalé obce Václav nedaleko Pleše na Domažlicku. „Navštívíme dvě přírodní rezervace, kde si ukážeme, jak hospodaří příroda, když jí ponecháme les bez zásahu.“

Účastníci budou moci porovnat původní smíšený les rezervací s hospodářským lesem dále po trase a současně se dozvědí něco o historii zaniklé vsi Václav a systému střežení státní hranice před rokem 1989 v této lokalitě. V rámci komentované vycházky se účastníci dozvědí také zajímavosti o 15leté historii CHKO Český les a postupně si budou moci vyplnit kvíz na toto téma.

Odpoledne bude možnost společně posedět u ohně s malým občerstvením.