Kdyňská synagoga je jednou z mála synagog v západních Čechách, které si zachovaly svou původní podobu a již to jí dodává svou mimořádnou kulturně-historickou hodnotu.

Neorománská stavba pochází z let 1862 – 63. Hlavními stavebníky byli Izák Augstein, Eliáš Klauber a Jakub Hutter, členové židovské náboženské obce. Synagoga byla otevřena 21. ledna 1863, ale od roku 1929 se zde konaly bohoslužby pouze o svátcích, naposledy v srpnu 1936. Po druhé světové válce, od roku 1947 do roku 1996, využívala synagogu pro své účely Československá církev husitská. V roce 1996 došlo k zajímavému objevu, kdy při prodeji bývalé synagogy soukromé osobě byly v budově nalezeny cenné předměty související s původním posláním budovy. Podle vyjádření experta Arno Paříka z Židovského muzea v Praze se jedná o ojedinělou židovskou památku. V této souvislosti bylo požádáno o uvalení ochrany na tuto památku a město Kdyně  projevilo zájem o její odkoupení. V roce 1997 synagogu získalo a provedlo rekonstrukci. Od roku 1997 je synagoga také kulturní památkou," popsala kdyňský skvost Dana Sušická z tamního informačního centra.
Výraz synagoga pochází z řeckého slovesa shromažďovat se, tudíž se jedná o místo, kde se lidé scházeli, shromažďovali. Synagogy židům sloužily k modlitebním a vzdělávacím účelům. Lidé se zde scházeli, aby poslouchali, četli a učili se Tóru, zároveň se zde i modlili. Nikdy však synagoga neplnila roli chrámu nebo místa k obětování.

Když vstoupíme do kdyňské synagogy, tak se ocitneme v předsíni, která se nachází mezi hlavním sálem a bývalým rabínským bytem s kanceláří.

„Předsíň plnila funkci shromaždiště před bohoslužbou a jakéhosi meziprostoru mezi rušnou ulicí a hlavním sálem, aby příchozí nevstupovali z ulice rovnou do sálu. Dnes je v prostorách předsíně a rabínova bytu umístěna stálá expozice dokumentující židovství ve Kdyni a okolí," popisuje Sušická.

K vidění jsou zde i židovské náboženské předměty, jako je pultík pod machzor, kipy neboli jarmulky, chanukiji – osmiramenný svícen s devátým pomocným světlem, ale také zlomky původní výzdoby, které byly nalezeny při opravách synagogy.

„Dlouho jsme přemýšleli, jak prostory synagogy využít, ale všechno nám připadalo poněkud nedůstojné. Židovská veřejnost zde zanechala nejen synagogu, ale i hřbitov. Proto jsme se rozhodli využít tyto prostory právě k připomenutí židovských tradic. Jsem rád, že jedna z mála židovských modliteben je dochována právě ve Kdyni," uvedl starosta Jan Löffelmann.

Hlavní sál kdyňské židovské synagogy je čtvercová místnosti o velikosti asi 10 krát 10 metrů. Klenutý strop a stěny jsou ozdobeny bohatou malbou, což je práce malíře Amerlinga z Domažlic. V západní části je ženská galerie, která je podepřena dvěma sloupy.

„Ženy při shromážděních seděly odděleně od mužů, v některých synagogách měly i svůj vchod. To platí i pro kdyňskou synagogu, kam ženy vcházely vlastním vchodem a rovnou se odebraly na galerii," vysvětluje Sušická. Na východní stěně sálu je umístěn aron ha-kodeš, což je hebrejský výraz pro židovský svatostánek, který ve svých útrobách skrývá svitky Tóry. Jeho orientace je vždy na východ, směrem k Jeruzalému. Kdyňská synagoga se může chlubit i restaurovaným svitkem Tóry. Tento vzácný exponát je uzamčen ve skleněné vitríně.
„Tóra zahrnuje pět knih Mojžíšových a je hlavním bohoslužebným židovským textem," říká Sušická.
Ve sklepě budovy je další velká vzácnost a to mikve.
„Je to bazén rituální očistné lázně napájený původním pramenem čisté vody. Dochovaly se pouze zbytky původní mikve, která byla v roce 1940 zrušena. Město ji nechalo v roce 2008 znovu vystavit. Jde prakticky o unikát, neboť ve střední Evropě je to jediná mikve, jež byla zbudovaná v jednadvacátém století," pokračuje Sušická.
Mikve je v podélné klenuté místnosti, asi 4 krát 2 metry. Při rekonstrukci se ukázalo, že pod synagogou je dosud silný pramen čisté vody, který lázeň plnil.

„Mikve sloužila k duchovnímu očištění. Musí být dostatečně hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. V dobách, kdy stál jeruzalémský chrám, sloužila kněžím k očistě před službou v chrámu. Postupem času sloužila k očistě ženy po menstruaci, porodu a jiném krvácení.  Muži chodí do mikve v obdobích vysokých svátků za účelem duchovní přípravy a očisty. V mikvi se také košeruje nádobí vyrobené v nežidovském prostředí před použitím v židovské kuchyni," dodává Sušická.

Zrekonstruované je i první patro synagogy, kde je vstup na ženskou galerii a  malá zasedací síň.
„Dříve to byla židovská škola, kterou navštěvovalo do roku 1890 až 40 dětí ze Kdyně a okolí. Vyučovacím jazykem byla němčina," ukončuje Sušická.