Téměř 370 hektarů zemědělské půdy nabízí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně.

Pozemky k propachtování byly součástí Školního statku Horšov, který krajští zastupitelé letos zrušili, a jeho pozemky a stavby převedli na zmíněnou školu.

Hlavním důvodem podle vedení kraje bylo to, že je statek zastaralý, má nedostatečně udržované budovy, pouze jeden druh zvířat skot, chybí moderní technologie, a proto je nevhodný pro svůj nejdůležitější účel vzdělávání mladých lidí v zemědělských oborech.

Škola má v areálu statku vlastní malou hospodářskou farmu, ve které se žáci sami starají o několik druhů zvířat a další žáci oboru opravář zemědělských strojů pracují na pozemcích. Škola má v plánu rozšířit svou farmu o 30 hektarů a zbylých 370 hektarů nabízí k propachtování za nejlepší nabídku. Zájemci mohu podávat nabídky do 24. června, informace najdou na stránkách školy. Pachtovní smlouva pak bude uzavřena na dobu určitou od letošního října na následujících pět let.

Vedení Kraje, které je zřizovatelem školy, doufá, že by na pachtovném mohlo získat až čtyři miliony korun. Ty by pak škola ve spolupráci s Krajem měla využít k postupné opravě chátrajících budov statku, které jsou zároveň chráněnými památkami.

Únorové zrušení Školního statku v Horšově s necelou dvacítkou zaměstnanců provázela kontroverze. Opozice z řad krajských zastupitelů i starostů tvrdila, že za rozhodnutím zřejmě stojí soukromé zájmy zemědělské společnosti o lukrativní pozemky. Hejtman Václav Šlajs (ČSSD) to však popřel. „Naším jediným zájmem je zkvalitnit výukový proces, teď je to na úrovni 30. nebo 50. let. Netrápí nás zisk nebo mírná ztráta, ale to, že se teď mladá generace učí v nedůstojných podmínkách," řekl.

K situaci se aktuálně vyjádřil i ředitel Meclovské zemědělské společnosti Jaroslav Hána:

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo zrušení společnosti Školní statek Horšovský Týn - Horšov, s. r. o. Většinu nemovitého majetku (pozemky, stavby) užívaného statkem přenechá k 1. říjnu 2016 k využití Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Horšovském Týně.

Škola dne 13. května 2016 vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku pachtu - „Pacht pozemků Horšov" dle podmínek uveřejněných na webu školy.

Podle některých zastupitelů Plzeňského kraje byl statek zrušen kvůli soukromým zájmům jisté zemědělské společnosti. Tou byla neprávem označena společnost Meclovská zemědělská, a. s. Jako předseda představenstva toto nařčení odmítám a ve svém článku bych rád informoval čtenáře o pohledu a stanovisku naší společnosti k tomuto tématu.

Chápeme rozhodnutí Plzeňského kraje zrušit Školní statek Horšov, který v posledních letech ani zdaleka neplnil svoji primární úlohu poskytovat podmínky pro praktické vyučování žáků SOŠ a SOU v Horšovském Týně. V podmínkách 50. - 60. let se nedá realizovat praktická výuka zemědělských oborů.

Dle názoru naší společnosti není ale veřejná soutěž v souladu se zájmy a potřebami Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně. Rozhodnutí školy o ponechání si cca 30 hektarů zemědělské půdy pro výukové účely a propachtování ostatní zemědělské půdy považuji za chybné.

Pro kvalitní vzdělávání, které je nezbytné pro výkon budoucího povolání, je nutné zajistit dostatečné podmínky. V zemědělském oboru, stejně jako v kterémkoliv jiném, je to pak zejména schopnost držet krok s novými metodami za pomocí nejmodernějších technologií (nové mechanizační prostředky s využitím GPS pro tzv. precizní zemědělství, počítačové systémy podporující rozhodování v živočišné výrobě atd.). Bohužel tyto technologie jsou investičně mimořádně náročné i přes různé druhy podpor ze strany Evropské unie, a tudíž opět vystupuje otázka efektivity těchto investic. Efektivita investic je přímo úměrná s jejich využitím. Traktor musí zemědělec koupit ať obhospodařuje 30, nebo 400 ha, otázkou je pak jeho využití. Čím vyšší obdělávaná výměra, tím vyšší je efektivita. Výuka by měla probíhat v podmínkách, které jsou srovnatelné s realitou úspěšných zemědělských firem, a to zejména v oblasti živočišné výroby. Proto se domnívám, že by bylo vhodné zachovat celou současnou výměru statku.

Významnou výhodou Školního statku Horšov je vlastnická struktura naprosté většiny nemovitostí, kdy majitelem je Plzeňský kraj. Tuto výhodu jiné školní statky neměly a nemají, musejí si půdu propachtovávat od fyzických a právnických osob. Bohužel tuto mimořádnou výhodu současné vedení Školního statku Horšovský Týn Horšov, s.r.o., nedokázalo dostatečně využít, a i proto došlo ke zrušení této společnosti.

V současnosti se setkáváme s nezájmem mladých lidí o studium zemědělských oborů. Domnívám se, že je to i v neinformovanosti o rozvoji a pokroku ve všech oblastech zemědělské výroby. Jsem přesvědčen, že zemědělství má budoucnost a mimo jiné i školní praxe v kvalitních podmínkách napomůže získat zkušenosti, a tím motivovat a ovlivňovat mladší generaci. Za kvalitní podmínky rozhodně nepovažuji zemědělskou činnost spojenou s třiceti hektary zemědělské půdy.

Alternativou k současnému řešení by byl pronájem celého Školního statku Horšovský Týn - Horšov, s.r.o., jako organizace s podmínkou provozování praxe pro žáky SOŠ a SOU Horšovský Týn. Je prioritním zájmem všech zde působících zemědělských společností zachovat zemědělské vzdělávání v okrese Domažlice s možností získat kvalifikovanou pracovní sílu. Samozřejmě za podmínek, které jsou v možnostech zemědělských společností. Toto řešení by rovněž napomohlo zachovat alespoň část současných pracovních míst v Horšově. Rovněž by nebylo nutné řešit právní záležitosti týkající se veškerých obchodních smluv, které současné vedení statku uzavřelo s třetími osobami.

Při pohledu na mapu je zřejmé, že naše společnost by měla zájem o takovouto formu pronájmu. Pozemky obdělávané naší společností bezprostředně navazují na půdu školního statku. Každý si může udělat obrázek sám o naší nejen zemědělské činnosti, ale třeba o vzhledu jednotlivých farem a péči o ně. Naše společnost je primárně zaměřena na živočišnou výrobu a s tím spojeným hnojením statkovými hnojivy, která zachovávají úrodnost půdy. Není naším zájmem půdu nevhodným hospodařením vydrancovat a pak vrátit vlastníkovi. Můžu také s radostí konstatovat, že naše společnost nezaměstnává žádného cizince. Z pohledu zaměstnanosti jsme stabilní společností, fluktuace zaměstnanců je u nás mizivá.

Významným kritériem veřejné soutěže na pacht pozemků Horšov je minimální vyhlašovaná cena pachtu 3.000.000,- Kč ročně, což je cca 8.100 Kč za jeden hektar. Tento požadavek je absolutně mimo obvyklé pachtovné, které se v našem okrese pohybuje v rozmezí 1.500 - 2.800,- Kč. Naskýtá se tady úvaha, kdo je toto, nebo vyšší roční pachtovné ochoten akceptovat, a to zejména v době, kdy cena prakticky všech zemědělských komodit klesá. V této rovině si dovedu představit pouze zahraniční zájemce, nebo „české" zájemce se zahraničním kapitálem.

Plně se ztotožňuji s názorem bývalého starosty Horšovského Týna p. Holečka, že jako patriotovi Horšovského Týna a okolí mu není jedno, kdo bude v historické Horšovské oboře hospodařit. K tomu doplňuji to, jakým způsobem bude hospodařit v případě dnes vyhlášených podmínek veřejné soutěže.

Vážení čtenáři, velmi dobře vím, že do stanovení podmínek veřejné soutěže již nemůže nikdo zasahovat a že musí být naprosto transparentní. Jde však o stanovení priorit a územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace by měly sledovat především dlouhodobě společensky prospěšné cíle. Zda napravit situaci zdevastovaného statku pomocí kvalitní výuky pro mladou generaci, která má jednou zabezpečit potravinovou bezpečnost, nebo zvolit jiné řešení. Je na vůli zadavatele, pro co se rozhodne.

Ing. Jaroslav Hána,

předseda představenstva, Meclovská zemědělská, a. s.