Pokuta 100 tisíc korun. Tu podle uzavřené smlouvy vyměřilo Město Domažlice společnosti MIRAS – stavitelství a sanace, která na podzim prováděla stavební práce na zateplení objektu úřadu v ulici U Nemocnice (objekt, ve kterém sídlí i Komerční banka). Důvodem bylo pozdní předložení bankovní záruky.

„Přišla žádost o prominutí dluhu – jednorázové pokuty ve výši 100 tisíc korun za porušení povinnosti zhotovitele. Z uzavřené smlouvy vyplývá, že bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla," popsal Michal Hájek, vedoucí odboru správy majteku na jednání zastupitelstva, které prominutí dluhu projednávalo.

Předání a převzetí staveniště proběhlo 29. prosince, bankovní záruka byla předána až 7. ledna. Smluvní pokuta byla uplatněna 14. ledna, Městu Domažlice byla žádost o prominutí pokuty doručena 26. ledna.

„Jednorázová pokuta byla uplatněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. rada města nedoporučuje vyhovět této žádosti," popsal stanovisko vedení města místostarosta Zdeněk Novák (SPMD) s tím, že se radní při svém doporučení opírali i o právní stanovisko dr. Nevečeřala, který uplatnění sankce shledal jako opodstatněné. Pro odpuštění pokuty zvedl ruku pouze zastupitel Kadlec (KDU-ČSL), ostatních 16 přítomných zastupitelů bylo proti.

Smlouva o zateplení administrativní budovy byla podepsána 3. září. Domažlice na provedení zateplovacích prací získaly dotace z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Práce přišly na zhruba 5 milionů korun.

Problém měli i jiní
V minulých měsících zastupitelé neodpustili smluvní pokuty ani dalším dvěma stavebním firmám.

Liberecká stavební společnost by měla zaplatit 817 tisíc korun za pozdní dokončení výstavby výtahu na radnici a domažlická pak 381 tisíc korun za nesložení bankovní záruky a pozdní dokončení rekonstrukčních prací v areálu městského kulturního střediska a kina Čakan.