Rok 1899
Několik občanů se domluvilo, že založí ve Lhotě sbor dobrovolných hasičů, a to kvůli častýcm požárům ve vesnici.

Rolníci Martin Kafka, Václav Pesl, Antonín Blahník a krejčí Jakub Weinfurtner chodili od domu k domu a sbírali milodary na sbor hasičský. V každém domě byli radostně přijati a podle možností obdarováni. Podle kroniky bylo tehdy vybráno 558 korun. Ten, kdo věnoval deset a více korun, se stal zakládajícím členem sboru. 20. listopadu 1899 se konala ustavující valná hromada, které předsedal rolník Václav Blahník a kde byli zvoleni činovníci sboru. Starostou byl zvolen Augustin Šedlbauer a velitelem sboru Antonín Blahník. Činnost sboru započala ihned. Byla objednána hasičská výstroj v Hlinsku v ceně 570 korun. Také byla podána žádost o subvenci na hasičské nářadí k zemskému výboru Království českého v Praze a k zemské pojišťovně. Hasičská výzbroj obsahovala pumpovací stříkačku na koňský potah. Činnost sboru se úspěšně rozvíjela, členové se učili zacházet s hasičským náčiním a seznamovali se se způsoby hašení a zasahování u požárů. Konaly se i společenské akce jako plesy a divadla. Postavena byla dřevěná hasičská kůlna u domu č. p. 1.

Rok 1914 a 1915
Po vypuknutí I. světové války v roce 1914, muselo mnoho mužů ze Lhoty odejít a někteří se již nevrátili. Seznamy padlých občanů jsou zapsány v kronice. I přes toto oslabení sbor zasahoval u ohňů, jako například 12. června 1915, kdy vypukl požár u Petra Kolbelka v č.p. 1. Po zásahu blesku shořela jeho i sousedova stodola. Blízké stavení Jiřího Halady se podařilo zachránit. O rok později zasahovali hasiči u hořící chalupy znovu.

Rok 1920
V tomto roce byla postavena hasičská zbrojnice, která dnes slouží jako moštárna.

Rok 1931
Ve sboru došlo k významné události. Byla zakoupena nová motorová stříkačka v celkové hodnotě 48 tisíc korun. Při slavnostním předání a večerní zábavě vypukl velký požár v Nové Vísce, kam Lhotští hasiči odjeli a s novou stříkačkou úspěšně zasáhli. Tato stříkačka je dnes k vidění v muzeu v Postřekově.

Rok 1939
Po vypuknutí II. světové války sbor i nadále vyvíjel činnost, ke které byl určen.

Rok 1969
Sedmdesát let trvání sboru bylo oslaveno za účasti sborů ze sousedních obcí. U příležitosti těchto oslav dostal sbor novou motorovou stříkačku PPS 12. Jejím získáním se prostory zbrojnice staly nedostačujícími. Členové se proto usnesli požádat MNV o zajištění výstavby nové požární zbrojnice. V akci Z bylo vytvořeno dílo v hodnotě 280 tisíc korun, na kterém hasiči i někteří občané odpracovali 1800 hodin zdarma.

Rok 1973 až1999
V listopadu 1973 byl zvolen velitelem sboru Josef Toman, který stál v jeho čele dalších 19 let.

V roce 1974 zemřel bývalý velitel sboru Karel Seidel, který se nemalou měrou zasloužil o rozvoj sboru.

Osmdesát let trvání sboru bylo oslaveno 10. června 1979 průvodem po vsi a tradičním položením věnce u pomníku padlých vojínů.

V roce 1980 zemřel ve věku 92 let dlouholetý velitel sboru Jakub Kafka, který pro sbor vykonal mnoho obětavé práce. Další bolestnou ztrátou bylo úmrtí jednatele Antonína Kafky, který zemřel v srpnu 1982. Novým jednatelem sboru byl zvolen Josef Mráz, který tuto funkci vykonává dodnes.

7. února náhle zemřel předseda sboru Jan Šváb, pod jehož vedením dosahoval sbor velice dobrých výsledků. V čele sboru stál 33 let.

Téhož roku byl novým starostou zvolen Václav Kafka starší, který tuto funkci vykonával až do roku 2003, kdy požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.

V devadesátých letech zasahovali Lhotští hasiči u řady požárů, například v lese Přední Křížová, v Orlovicích, v Chodské Lhotě a na Šteflích.

Současný starosta obce František Jílek byl v roce 1995 zvolen velitelem hasičů v Chodské Lhotě. Dosavadní velitel Josef Tvardík, který tuto funkci vykonával od roku 1992, žádal o uvolnění, aby mohl začít pracovat s mladými hasiči, kteří jsou pýchou sboru dodnes.

V roce 1998 přebral post velitele sboru Václav Kafka mladší. 19. července 1999 oslavili Lhotští 100. výročí založení sboru.