Jejich věže - po celá staletí tyčící se do značné výše nad později postupně se proměňujícími městy - patřily a patří k symbolům víry a spirituálního dědictví. Jejich interiéry tvoří monumentální prostředí pro množství cenných uměleckých děl, mnohde dochovaných in situ. Na počátku historie jednotlivých katedrál se odvíjel příběh stavitelů, kameníků, zedníků, malířů a sochařů známých i bezejmenných. Těmto mužům je věnována výstava pořádaná v prostorách Muzea stříbra v Kutné Hoře při příležitosti výročí pětadvaceti let od zápisu historického jádra města, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Autoři projektu Mgr. Marek Zágora, PhDr. Peter Kováč a Bc. Josef Kremla přistoupili k instalaci výstavy a výběru exponátů důkladně s erudicí odpovídající jejich odbornému zaměření. Expozice je rozdělena do čtrnácti částí s příslušnými informačními panely, které obsahují velké množství informací. Pozornost je věnována jednotlivým památkám – prezentovány jsou tři francouzské katedrály – Notre-Dame v Paříži, v Chartres a v Remeši, české prostředí zastupuje chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně a Svatovítská katedrála v Praze.

V instalaci výstavy je především zpracován pohled na jednotlivé katedrály ve smyslu stavební fundace. Práce stavitelů, zedníků, kameníků, sochařů a malířů doprovázející vznik staveb je představena prostřednictvím faksimilií náčrtníků a vzorníků - k vidění je např. tzv. Reinský vzorník (originál: Bibliothéque National Paris). Více či méně dokončené katedrály prezentují faksimile středověkých manuskriptů, jejichž iluminace zobrazují dobovou podobu jednotlivých staveb. V souboru deseti rukopisů vynikají zejména tzv. Přebohaté hodinky vévody z Berry (originál: Museé Condé Chantilly) obsahující miniatury bratří z Limburka – návštěvníci výstavy mají možnost poprvé spatřit v České republice tyto nádherné iluminace.

Koncepce výstavy umožňuje prolínání faksimilií uměleckých děl s originálními artefakty. Vliv katedrálního prostředí na středověké zlatnické umění tak dokládá tzv. Sedlecká monstrance (ŘKF Kutná Hora – Sedlec), socha Bolestného Krista (Město Kutná Hora) připomíná dobovou úlohu tohoto díla vítajícího návštěvníky u vstupu do katedrál a Pieta, jejímž autorem je španělský malíř období manýrismu Luis Morales (soukromá sbírka Praha) dokazuje celoevropský ohlas významných devocionálií, neboť její původní varianta byla pořízena pro katedrálu ve španělské Sigüenze. Svět kameníků a zedníků zastupuje početný soubor architektonických článků (Regionální muzeum v Kolíně, Sbírky Pražského hradu). Instalace také obsahuje modely (FA ČVUT Praha – katedra architektury, České muzeum stříbra Kutná Hora), které přibližují stavební stav katedrál v určitých časových úsecích. Závěrečnou část výstavy tvoří soubor fotografií slavných katedrálních staveb z celé Evropy (autor: Peter Kováč).

Výstava Stavitelé katedrál je unikátní kulturní projekt. Volba uspořádat ji v Kutné Hoře se ukázala správnou, vždyť město oplývá dvěma významnými stavbami, které mezi katedrály náleží. Pohled z výstavních prostor v areálu kutnohorského Hrádku na městské panorama v návštěvníkovi posílí myšlenku o oprávněnosti této volby.

Výstava Stavitelé katedrál: České muzeum stříbra v Kutné Hoře - Hrádek, ve dnech 7. 8. – 13. 12. 2020.

Stanislav Vaněk